Udirbloggen - Utdanningsdirektoratets blogg
Fagfornyelsen, udir.no

Vi har oppsummert innspillene!

_POP4726_udir_maridalen«Hva skal være det viktigste i fagene?» spurte vi – og fikk inn 1200 svar. Nå har vi lest gjennom og startet refleksjonen rundt innspillene vi har fått.

Vi er veldig takknemlige for alle tilbakemeldingene og dette er til stor hjelp for oss. Denne uka har vi hatt en samling der innspillene vi har fått har vært et viktig bidrag for det videre arbeidet. Vi har fått tilbakemeldinger som viser at vi er på rett vei og synspunkter på ting vi må jobbe mer med.

Under har noen av faggruppene oppsummert tendensen i innspillene vi har fått inn. God lesing!

Utdanningsvalg

Vi var veldig spente på hvordan våre tanker skulle mottas av alle, og vi er lettet over at så mange uttrykker at vi er på god vei. For det er jo det vi er, på vei, sammen med alle dere som bidrar. På denne måten hjelper dere oss å holde fokus i et til tider litt uoversiktlig landskap.

Det er fint å se at så mange mener at vi har fått frem viktige kjerneelementer. «Å utvikle gode strategier for å mestre ulike valg gjennom livsløpet, for eksempel valg av utdanning, yrke og livsform» er det kjerneelementet som vi forståelig nok, har fått flest tilbakemeldinger på. Noen har foreslått å forandre navnet til «Selvinnsikt og endringskompetanse», mens andre foreslår rett og slett «valgkompetanse» Dette er nok det kjerneelementet som har vært mest diskutert i arbeidet i gruppa, og som det må jobbes godt med videre fremover.

Les hele oppsummeringen fra Utdanningsvalg

 

Matematikk

Det temaet som opptar flest, er innføring av programmering som del av matematikkfaget. Selv om responsen ikke er entydig, er det gjennomgående sterk motstand mot denne ideen. Mange understreker at de er for innføring av et eget programmeringsfag (gjerne kombinert med teknologi), men at det ikke er rom for programmering i matematikkfaget innenfor dagens rammer.
Et annet tema mange tar opp, er at de ikke kan se at stoffmengden er redusert i forhold til gjeldende læreplan. Det er imidlertid svært få forslag til hva som kan fjernes eller reduseres.
Les hele oppsummeringen fra matematikk her

KRLE

Oppsummert kan vi sa at mange er fornøyde, men at det også er en del kritiske innspill som vi vil ta med oss videre i arbeidet. Noen av innspillene gir helt konkrete forslag til formuleringer, andre innspill er mer å regne som filosofiske betraktninger om faget. Mange har kommentert at kunnskapen mangler i kjerneelementene, og at punktene med innholdskomponenter er altfor omfattende. Det er vi enige i. Den vanskeligste jobben vi har er å begrense kjerneelementene slik at dybdelæring kan gjennomføres på bekostning av en altfor bred og detaljert tilnærming. I tillegg er det mange innspill fra ulike interessegrupper som ønsker mer vekt på deres spesifikke områder. Vi kommer til å ta disse med oss inn i diskusjonene, men kan nok ikke oppfylle alle gruppers ønsker. Da vil vi ende opp med utrolig mange kjerneelementer.

Les hele oppsummeringen fra KRL her

Norsk

Kjerneelementgruppa i norsk ønsker å takke alle som har kommet med innspill til førsteutkastet. Innspillene går på mye forskjellig. Det er særlig to hovedtendenser vi vil trekke frem. For det første etterlyser flere en presisering av at vi i Norge har de to skriftlige målformene nynorsk og bokmål. Vi tar med oss denne tilbakemeldingen og legger dette inn i utdypningen av kjerneelementene. For det andre etterlyser flere et mer språkhistorisk perspektiv. Kjerneelementgruppa har et ønske om at elevene ved å ta utgangspunkt i sin egen samtid skal forstå hvorfor språksituasjonen er som den er. Det vil nødvendigvis også innebære at elevene undersøker den historiske bakgrunnen for dagens språksituasjon.

Les hele oppsummeringen fra norsk

Naturfag

Kommentarene til kjerneelementene i naturfag har vært svært varierte. En del kommentarer er mer detaljerte og kritiske enn andre, og inneholder mange og gode forslag til endringer. Vi har fått mange nyttige og konkrete forslag som vi vil ta med i det videre arbeidet. Det har for eksempel kommet konkrete forslag til nye navn på kjerneelementer som vil bli vurdert videre. Det finnes noen gjennomgående kommentarer, for eksempel at entreprenørskap ikke er et kjerneelement i naturfaget, men i større grad en læringsstrategi som kan brukes i alle fag. Noen ønsker at teknologi skal være et eget fag, men dette er ikke gitt som mandat i denne omgangen. Teknologi vil fortsatt være en del i naturfaget.

Les hele oppsummeringen fra naturfag

Fremmedspråk

Mange har engasjert seg og bidratt med nyttige innspill, ønsker og synspunkter. Flertallet vurderer at vi er på rett vei, mens andre er mer kritiske. Noen påpeker at dagens læreplan allerede omfatter det meste i forslaget. Flere trekker fram det kommunikative som det overordnede i fremmedspråk. De ulike ferdighetene i faget, snakke, skrive og lese, samt kulturkompetanse, oppfattes som sentrale elementer, og flere ønsker å knytte faget sterkere opp mot Det europeiske rammeverket for språk. Det er også uttrykt en bekymring for at dybdelæring kan bli utfordrende uten at faget får høyere prioritet i skolen.

Les hele oppsummeringen fra fremmedspråk

Mat og helse

En stor takk til alle som har gitt faglige, gjennomtenkte og inspirerende innspill til førsteutkastet av kjerneelementer i mat og helse. De aller fleste uttrykker at forslagene til kjerneelement styrker den praktiske dimensjonen i faget, og inneholder det faget bør være, i en prioritert rekkefølge. Flere antyder likevel at det er for mange kjerneelementer, og at noen av dem er utydelige. Andre trekker frem at læring av grunnleggende matlaging i et helsefremmende og bærekraftig perspektiv er omfattende. Å utvikle slike ferdigheter krever ikke bare praktisk arbeid med råvarer og redskap, men også praktisk trening i kritisk, kreativ tenking og handling.

Les hele oppsummeringen fra mat og helse

Arbeidslivsfag

Takk for alle innspill til første riss til kjerneelementer i arbeidslivsfag. Det som tydeligst går igjen i innspillene er et ønske om at arbeidslivsfag skal gi eleven en opplevelse av skaperglede, engasjement og utforskertrang. Det stiller vi oss bak. Faget må legge til rette for mestring og utfordringer på praktiske arenaer og bør oppmuntre til samarbeid med videregående opplæring, næringsliv og elevens hjem. Den kompetansen eleven får i arbeidslivsfag må være unik for faget slik at det blir et attraktivt fag som gir eleven en kompetanse som kan brukes inn i framtida. Tilbakemeldingene sier også oss at det må legges tydelig innhold i de begrepene som brukes i beskrivelsen av kjerneelementene. Det tar vi med oss videre. Vi håper at mange følger arbeidet vårt og engasjerer seg i neste innspillsrunde. Vi vil gjerne høre enda flere stemmer fra elever, praktiserende lærere, skoleeier og arbeidslivet for øvrig.

Les hele oppsummeringen fra arbeidslivsfag

Engelsk 

Det har kommet inn mange gode og konstruktive innspill på den første skissen til kjerneelementer i engelsk. Svært mange er enige i at kommunikativ språkkompetanse er et sentralt element. Når det gjelder momenter som bør tydeliggjøres i skissen, peker flere på at:

  • språket må gjøres mer forståelig;
  • begrepet «Generell kompetanse» er for vagt
  • det kommer ikke tydelig nok frem hvordan danningsaspektet skal ivaretas
  • skissen sier lite om innhold
  • begynneropplæringsaspektet er ikke synlig nok

I arbeidet med kjerneelementene er vi bedt om å definere «det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget, det mest betydningsfulle faglige innholdet elevene skal arbeide med i opplæringen». Vi ønsker oss nå flere innspill om hva som bør prioriteres i engelskfaget, særlig fra barnetrinnet og voksenopplæringen.

Les hele oppsummeringen fra engelsk

 

Det er ikke alle faggruppene som har oppsummert innspillene, men du kan du lese alle innspillene vi har fått her.

Fagfornyelsen

Tusen takk for innspillene!

_POP5062_udir_maridalen

Ingen tvil om at arbeidet med å fornye læreplanene i skolen engasjerer. Etter at vi delte de første skissene, har vi fått inn nærmere 1200 innspill på hva dere mener skal være det viktigste i fagene.

15 faggrupper  har siden før sommeren jobbet for  å komme fram til hva som skal være kjerneelementer i fagene. Etter at vi delte skissene og oppfordret alle med interesse for faget om å dele sin mening,  lot ikke responsen vente på seg. Norsk, Naturfag og Engelsk var de gruppene som mottok flest, men alle gruppene har fått noe å tygge på og ta med seg videre i prosessen.

Blant de som ønsket å dele sin mening var både kommuner, organisasjoner, skoler, universiteter, lærere og andre privatpersoner – for å nevne noen. Det er korte innspill, lange innspill, noen er enige med forslaget gruppa har publisert, andre er helt uenige. Noen ønsker å bygge videre på de kjerneelementene gruppa har skissert, noen har foreslått helt andre alternativer. Dette gir oss mye å reflektere over og ta tak i.

Hva skjer videre?

Vi er veldig glad for alle innspillene vi har fått, og er nå i gang med å lese alle tilbakemeldingene.
16. og 17. oktober skal vi ha en samling der vi  jobber videre med kjerneelementer. Her vil alle tilbakemeldingene fra dere være et viktig bidrag

Nå er vi gang med å oppsummere alle innspillene, så følg med på bloggen – vi deler det her.
For deg som er ekstra interessert, kan du lese alle de 1200 innspillene her.

Ny mulighet for å gi innspill

Etter samlingen i oktober vil vi igjen dele de videre utkastene med dere og åpne for nye innspill. Vi er både interessert i å høre fra dere som allerede har gitt innspill og fra dere som gikk glipp av denne runden.

 

Skoleutvikling, Vurdering

Vi skal videreutvikle prøvene våre – men til hva?

Illustrasjonsbilde

Vi i Utdanningsdirektoratet har ansvar for mange av prøvene i skolen, blant annet nasjonale prøver, kartleggingsprøver og lærings- og karakterstøttende prøver. Denne våren har vi vært ute og spurt hvordan disse prøvene blir brukt i skolen og hvor nyttige lærere opplever at prøvene er. Målet er å videreutvikle våre prøver slik at de oppleves som så gode og relevante som mulig.

Les hele saken

Statistikk

Hvordan går det med ungdom som verken er i jobb eller skole?

De aller fleste ungdommer går på videregående skole, men rundt 8 prosent av unge har verken jobb eller fullført videregående.

Aldri før har vi målt høyere gjennomføring i videregående skole. Grunnen til dette skyldes nok at mange har blitt flinkere til å gjøre en innsats både i og utenfor skolen. Jobben som gjøres i skolen, med å tilrettelegge for ulike elever og motivere dem til å gjennomføre, er selvfølgelig kjempeviktig. Men, jobben som gjøres for ungdommene som er utenfor skolen er også veldig viktig.

Les hele saken

Statistikk

Hvor mye er elever i videregående borte fra skolen?

«Her ligger jeg og spyr, Torbjørn Røe Isaksen!»

«Fraværsgrensen kan også hjelpe eleven!»

«JA til fraværsgrensa!»

«FØKK FRAVÆRSGRENSA!»

Dette er noen av de følelsesladde utbruddene som har kommet opp i fraværsdebatten denne høsten. Det er mye frustrasjon og sinne, men også optimisme og jubel.

Hva ungdom og voksne synes om fraværsgrensa varierer, selv om de fleste er enige om at visjonen bak er god: øke elevenes tilstedeværelse på skolen. Og vi kan vel alle gi en shout-out til SKAM-Isak for å passe på Even?

Bildene er skjermdumper fra NRK.

Bildene er skjermdumper fra NRK.

Les hele saken