Alle innlegg av

admin

Fagfornyelsen

Oppsummering av kroppsøving– andre innspillsrunde

Etter første og andre samling hadde vi utformet syv kjerneelement som til sammen skulle dekke det vi mente var kjernen i faget. Noen elementer var utformet som statements eller «big ideas» etter inspirasjon fra blant annet Canada.

Hovedtrekkene i tilbakemeldingene har vært mindre omfang, mer konkrete formuleringer og færre element, samt økt fokus på praktisk aktivitet. Begrep som lek og øving og en viss distansering til idretten var fremhevet av mange som positivt.

I etterkant av tredje samling kunne vi presentere neste utkast i vårt forslag til kjerneelement som bestod av fire elementer:

 • bevegelseserfaringer og kroppslig læring
 • refleksjon og kritisk tenking om kropp, helse og bevegelse
 • deltaking, inkludering og samarbeid i bevegelsesaktiviteter, og
 • lek, øving og sikker ferdsel i bevegelsesaktiviteter.

Nå var ordlyden i de ulike elementene noe mer ens og alle elementene kunne lettere kobles til vurdering i faget. Vi var bevist på å bruke begreper som lek, øving og kultur samt unngå å bruke navn på utvalgte idretter og aktiviteter, men mer forsøke å beskrive ønsket oppnådd kompetanse.

Innspillene på andre utkast er i hovedtrekk positive

Mange uttrykker at de er meget fornøyd med prioriteringene så langt. Det mangler likevel ikke på forslag til forbedringer, og vi vil ta med oss alle tilbakemeldingene inn mot det siste arbeidsmøtet. Noen hovedtrekk fra innspillene på andre utkast har vi sammenfattet til slutt her i noen kulepunkter:

 • Bra med mindre fokus på tradisjonelle idrettsaktiviteter og konkurranse
 • Savnet fokus på førstehjelp
 • Bevegelsesglede, mestring og lek skal være sentralt i faget og må kanskje tydeliggjøres
 • Innsats bør synliggjøres i større grad
 • Tydeligere begrepsbruk (for eksempel bevegelseskulturer og bevegelsesaktiviteter) og ikke så akademisk språkdrakt.
 • Det er ønske om at kjerneelementene stilles i prioritert rekkefølge for å angi retning om tidsbruk.
 • Viktig at faget ikke blir teorisert
Fagfornyelsen

Hva er norskfagets kjerneelementer?

Fagfornyelsen er i gang. Ny overordnet del er på plass, og verdigrunnlaget og kompetanse i skolens oppdrag skal løftes frem. Regjeringen har høye ambisjoner for Norge som kunnskapsnasjon. Målet med fornyelse av læreplanen er å tydeliggjøre hvordan barn og unge skal få gode vilkår til å utvikle “… verdier, kunnskaper og holdninger som har stor betydning i deres liv” (Meld. St. 28, 2015-2016). Utarbeidelsen av kjerneelementene, skal bidra til å gjøre det mer tydelig hvordan hvert enkelt fag kan skape slike vilkår. Hva er vel da mer spennende enn å få delta i arbeidet med å utarbeide og definere disse kjerneelementene i faget vi brenner for? Lite, mener vi – for en mulighet! Samtidig… for en utfordring! Før vi deler noen av refleksjonene våre med dere, vil vi si litt om gruppa, oppdraget og prosessen.

Les hele saken

Læringsmiljø

Vi endrer Elevundersøkelsen

Foto: Jannecke Sanne Normann

Mandag 3. oktober åpner vi årets elevundersøkelse – med endringer i spørsmålene om mobbing og krenkelser. Hvis du tenker at dette høres kjent ut, har du rett.

For tre år siden gjorde vi endringer i de samme spørsmålene. For å forklare hvorfor vi endrer igjen, må vi først spole litt tilbake:

Nedgang i mobbing etter endringer i 2013

I 2013 la vi til seks spørsmål om konkrete krenkelser: erting, utestenging, spredning av løgner, trusler, negative kommentarer om utseende og fysiske krenkelser som slag, dytting og sparking. Det gjorde vi for å få bedre kunnskap om elevene som mobbes og plages, slik at lærere og rektorer kan følge opp med riktige tiltak.

Les hele saken

Teknologi

Teknologi og programmering for alle!

En elev på yrkesfagslinja skrur på en krets

I rapporten «Teknologi og programmering for alle» anbefaler en ekspertgruppe å opprette et nytt obligatorisk teknologifag i grunnskolen. Vi har invitert ekspertgruppen til å forklare hvorfor her på bloggen.

Det er vi i Utdanningsdirektoratet som har bestilt rapporten. Nå er den en del av kunnskapsgrunnlaget om hvilken kompetanse fremtidens elever skal ha innenfor teknologi og teknologirelaterte emner.


Les hele saken

Vurdering

Ikke fusk eller plagiat, men kompetanse

Kirkebakken-Moss-010e67-hm

Plagiat premieres ikke, skriver Sissel Skillinghaug i Utdanningsdirektoratet.

Av Sissel Skillinghaug, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet

Innlegget sto på trykk i Klassekampen 29. april 2016.

I Klassekampen 27.4 skriver Rita Helgesen, leder av Norsk Lektorlag, et innlegg hvor hun problematiserer Utdanningsdirektoratets retningslinjer for hva som er fusk og plagiat til eksamen. I innlegget tar hun opp flere temaer enn vi kan svare på her, men at plagiat premieres kan ikke stå uimotsagt.

Plagiat premieres ikke

Helgesen hevder at elever som plagierer til eksamen belønnes. Det er ikke riktig. Hvis elevene bruker kilder til eksamen skal disse oppgis på en etterrettelig måte. Om de ikke gjør det, fører det mest sannsynlig til en lav karakter fordi eleven da ikke viser selvstendig kompetanse. Når det likevel ikke er en del av reglene for fusk, handler det om at det for sensorene vil være vanskelig å skille en elev som fortsatt bruker kilder på en umoden måte, fra en elev som bevisst har unnlatt å oppgi kildene.

Les hele saken

Læringsmiljø

Hva kjennetegner gode skoler?

I dag blir Dronning Sonjas skolepris delt ut for tiende år på rad, denne gangen til Gjøvik videregående skole. Når vi ser alle vinnerskolene under ett, framtrer noen felles kvalitetstrekk: De er kjempende skoler, med dyktig ledelse, omfattende elevmedvirkning, bredt samarbeid med lokalsamfunnet og gode vilkår for minoritetsgrupper.

Av Edvard Befring, juryleder for Dronning Sonjas skolepris og professor emeritus ved Universitetet i Oslo  Les hele saken

Nytt udir.no

Kandidatpåmeldingen er i gang i vår nye eksamenstjeneste

PAS

Slik kan du legge til kandidater

Se filmen om hvordan du kan legge til kandidater.

Pålogging

Nå kan du som er skoleadministrator og skal melde på kandidater til høsteksamen, logge deg på den nye tjenesten https://eksamen.udir.no og melde på kandidater fram til 1. oktober. Alle brukere logger seg på via ID-porten eller Feide. Det gir økt sikkerhet for brukerne og de opplysningene som tjenesten håndterer.

Les hele saken