Alle innlegg av

Kjerneelementgruppen for norsk

Fagfornyelsen

Oppsummering av grunnleggende norsk for språklige minoriteter- andre innspillsrunde

Kjerneelementgruppen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter takker for alle konstruktive innspill som har kommet etter dette første utkastet. Totalt fikk vi inn 8 innspill som vi vil ta med oss videre i arbeidet med å utarbeide kjerneelementer for grunnleggende norsk. De fleste er enige om at prioriteringene i kjerneelementene ser gode ut, men at innholdet bør spesifiseres ytterligere.

Flere etterlyser at det må komme tydeligere frem at dette er en overgangsplan, og det i større grad må understrekes at den må sees i sammenheng med øvrige fag. I tillegg var flere inne på at det er viktig å løfte fram andrespråkperspektivet. Dette skal vi se nærmere på i arbeidet med andreutkastet. Vi vil også jobbe videre med å tilpasse grunnleggende ferdigheter på en bedre måte, og løfte frem elevens flerspråklige kompetanse.

Fagfornyelsen

Oppsummering av norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede – andre innspillsrunde

Vi har jobbet med fagene norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede, og takker for alle konstruktive innspill. Vi har fått tilbakemeldinger fra ulike instanser og personer, som vi vil ta med oss i det videre arbeidet.

Vi har fått positive tilbakemeldinger på at kjerneelementer i norsk tegnspråk har fokusert tydeligere ut fra språkets premisser enn tidligere. Det er også en ganske bred enighet om at begrepet bimodal eller funksjonell tospråklighet bør inn i kjerneelementet til begge fagene. Innspillene gir imidlertid ulik tilbakemelding på «tilfeldig læring» som en del av kjerneelementet. Flere etterspør i hvilken grad det skal være samsvar mellom kjerneelementene i fagene norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede. Kjerneelementgruppen legger til grunn at det her er snakk om to ulike språk, og kjerneelementene utarbeides ut ifra det, noe som vil bli presisert nærmere i neste utkast.

Utkastet bar preg av å være et utkast, og dermed ble flere begreper brukt inkonsekvent. Vi vil  i det videre arbeidet jobbe både med innhold, oppbygning og begrepsbruk.

Fagfornyelsen

Oppsummering av norsk – andre innspillsrunde

Vi takker for alle konstruktive innspill som har kommet etter dette andre utkastet. Totalt fikk vi inn over 160 uttalelser som vi vil ta med oss videre i arbeidet.

Det er ganske bred enighet, spesielt i uttalelsene fra skoler og norsklærere, om at de seks kjerneelementene dekker det viktigste i faget. Samtidig er det mange som ønsker å bevare ulike faglige temaer som kjerneelementgruppa har foreslått å prioritere bort. Hvilke temaer dette er, varierer i stor grad, og det har kommet inn få konkrete forslag om hva som kan tas ut av faget i stedet. Innspillene gir dermed samlet sett ingen klare retningslinjer for å prioritere på andre måter enn det som kjerneelementgruppa har foreslått.

Innspillene til det konkrete innholdet i kjerneelementene på ulike årstrinn er mer samstemte.

  • Det er positivt med et kritisk, retorisk perspektiv på tekst, men dette bør gjelde alle slags tekster, ikke bare «hatretorikk».
  • Punktet om konsekvenser av fornorskingen av samer hører til i samfunnsfag. I norskfaget bør det være det samiske innholdet være orientert mot språket.
  • Algoritmer skal ikke være en del av norskfaget
  • Noen spesifikke fagord bør byttes ut med mer allmenne: «Troper og figurer» bør være «språklige virkemidler», og «morfologi og syntaks» bør være «grammatikk».
  • Litterært program bør ut av Vg3, og fordypningsoppgaven bør bevares.

I tillegg tyder innspillene på at mange har tolket uttrykket «språklig mangfold» som flerspråklighet og etterlyser blant annet mer fokus på talemål. Med formuleringen «språklig variasjon» mente vi alle former for variasjon, både innad i og mellom språkene, deriblant dialekter, sosiolekter og gruppespråk. Dette skal presiseres i neste versjon av kjerneelementene.

Fagfornyelsen

Oppsummering av norsk for elever med samisk som 1. språk – andre innspillsrunde

Det kom ikke så mange tilbakemeldinger til kjerneelementene i Norsk for elever med samisk som 1. språk. For denne planen var det 1. utkast som ble publisert i oktober, og den inneholdt kun kjerneelementene tilpasset 4. årstrinn. Noen reagerte på at det ikke står uttrykt at elevene skal lese tekster på både nynorsk og bokmål. Siden norsk er 2. språket for disse elevene – tenker vi i kjerneelementgruppa at dette er naturlig tidlig i opplæringsløpet. Senere skal de selvfølgelige lese og lytte til tekster på begge målformer. Noen utfordringer fremover i arbeidet med kjerneelementene blir å finne ut hvordan man kan skape rom for dybdelæring særlig på VGS, gitt det timetallet man har i faget. Dette krever prioriteringer, men også at vi ser faget i sammenheng med morsmålsfaget samisk.

Vi håper på mange gode og kritiske tilbakemeldinger i neste runde.