Fagfornyelsen

Oppsummering av norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede – andre innspillsrunde

Vi har jobbet med fagene norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede, og takker for alle konstruktive innspill. Vi har fått tilbakemeldinger fra ulike instanser og personer, som vi vil ta med oss i det videre arbeidet.

Vi har fått positive tilbakemeldinger på at kjerneelementer i norsk tegnspråk har fokusert tydeligere ut fra språkets premisser enn tidligere. Det er også en ganske bred enighet om at begrepet bimodal eller funksjonell tospråklighet bør inn i kjerneelementet til begge fagene. Innspillene gir imidlertid ulik tilbakemelding på «tilfeldig læring» som en del av kjerneelementet. Flere etterspør i hvilken grad det skal være samsvar mellom kjerneelementene i fagene norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede. Kjerneelementgruppen legger til grunn at det her er snakk om to ulike språk, og kjerneelementene utarbeides ut ifra det, noe som vil bli presisert nærmere i neste utkast.

Utkastet bar preg av å være et utkast, og dermed ble flere begreper brukt inkonsekvent. Vi vil  i det videre arbeidet jobbe både med innhold, oppbygning og begrepsbruk.

Fagfornyelsen

Oppsummering av arbeidslivsfag – andre innspillsrunde

Tusen takk til alle dere som har prioritert å gi oss tilbakemelding på andre skisse av kjerneelementene i arbeidslivsfag. Tilbakemeldingene gir oss en bekreftelse på at vi er på riktig vei.  De innspillene som trekker fram andre kjerneelementer enn de vi har på papiret pr i dag, er enkeltstående innspill som vi likevel skal ta inn i våre vurderinger neste gang vi møtes. Vi har blant annet fått et konkret forslag om at «rolleforståelse som arbeidstaker og arbeidsgiver» bør være et eget kjerneelement. Det vil vi også se nærmere på.

Det er gledelig at kjerneelementet om teknologi blir positivt mottatt. Vi ser utfordringene med behov for ny kompetanse og rammefaktorer som utstyr eller å knytte kontakt med næringslivet. Samtidig vil kjerneelementet om teknologi være med å aktualisere og fornye slik at det avspeiler et bredere, framtidsrettet yrkesliv.

Rollene i arbeidslivet og partssamarbeidet er viktig. Det er gledelig at næringslivet med NHO ser fagets potensiale i sitt høringssvar. Entreprenørskap er et element i fagfornyelsen. Elevene bør lære om både å være arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Begge rollene innebærer komplekse sosiale forventninger i tillegg til fagspesifikk kompetanse.

Det er en målsetting at arbeidslivsfag skal være en praktisk opplæringsform. Det er derfor naturlig å prioritere en kjerne ut fra et praktisk fokus. Det vil vi fortsette med i vårt videre arbeid.

Igjen – takk for alle innspill. Vi håper dere som har svart og flere vil følge arbeidet med faget videre.

Fagfornyelsen

Oppsummering av utdanningsvalg – andre innspillsrunde

Først og fremst vil vi takke for mange gode og konkrete innspill.

Vi vil kategorisere denne oppsummeringen etter spørsmålene som ble stilt og peke på veien videre helt avslutningsvis. Allikevel tillater vi oss å tolke svarene litt overordnet først. En del av svarene peker på at vi oppfattes som svært akademiske i våre formuleringer, noe som kan skape avstand til mottakere. Videre påpekes det at vi vil veldig mye med faget, såpass mye at det umulig kan være mulig å nå alt innenfor de timerammer faget er underlagt. Samtidig opplever vi å få tilslutning for å være ambisiøse og får støtte for enkeltelementer.

Har skissen rette prioriteringer?

På den ene siden viser tilbakemeldingene at en operasjonalisering av kjerneelementene gjennom de sju bestanddelene, orientering, muligheter, personlige valg, arbeidsliv, selvinnsikt og sosial kompetanse, synes relevante. På den annen side oppfattes beskrivelsen så generell at det vanskelig kan knyttes til utdanningsvalg.

Bruken av begrepet «karriere» gir også delte tilbakemeldinger hvor det advares mot at begrepet kan være unorsk og fremmed for mange, og vi anbefales å ha mindre fokus på karriere. Vi får også tilbakemelding om at begrepene «karrierelæring, selvinnsikt og personlige valg» er godt likt med anbefaling om at faget bør hete noe med «karriere».

Det er også påpekt at vi må bestrebe oss på å få til et «utenfra og inn»-perspektiv, holde fokus på muligheter elever har uavhengig av kjønn og ulike systematiske mekanismer, gi eleven mulighet til å få erfaringer for livet og kontakt med yrkeslivet.

Hva er de mest sentra kjerneelementene i faget med utgangspunkt i skissen, hva må inn og hva skal ut?

Generelt sett synes det som om «utdanningsvei, yrker og arbeidsliv» er det som tas best imot av de som har besvart høringen, og kan benyttes for at elever kan ta informerte utdanningsvalg.
Det synes som et felles råd fra de som har besvart dette spørsmålet å ta ut, eller endre, «strategier for karrierevalg gjennom livsløpet» og «fagovergripende kompetanser». Først og fremst pekes det på at disse er veldig akademiske og vanskelig for mottaker å identifisere seg med. Det advares også om at «strategier for karrierevalg gjennom livsløpet» kan bli for normativt og gi uttrykk om for høye krav til ungdommen.
Avslutningsvis oppfordres det til å gi teknologi, innovasjon og entreprenørskap en sentral plass.

Ivaretar skissen de tverrfaglige temaene?

Bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring er tverrfaglige temaer som faget skal ivareta på en relevant måte.

Vi tolker innspillene som at skissen i hovedsak ivaretar de tverrfaglige temaene, og det påpekes at fagets natur gjør Utdanningsvalg godt egnet for tverrfaglig arbeid. Samtid oppfattes forslagene i skissa som veldig omfattende til tross for at det ikke brukes mange ord. Anbefalingen er en spissing av formuleringene samtidig som kjønnsperspektivet i utdanningsvalg ivaretas. Det påpekes også at hvordan tverrfagligheten operasjonaliseres, praktiseres på den enkelte skole, er det springende punktet for faget.

Hvordan ivaretar skissen de grunnleggende ferdighetene?

Lese, skrive, regne, muntlig og digitale ferdigheter er definert som grunnleggende. Hvordan disse ferdighetene ivaretas vises det til at digitale ferdigheter kan være hvordan en benytter internett til å finne jobb, både gjennom filtrerte søk og synliggjøring av seg selv gjennom sosiale medier. I dette ligger det også at elevene må lære kildekritikk.

Integrering av verdigrunnlag for skolen i Utdanningsvalg

Ny overordnet del beskriver verdigrunnlaget for skolen, og skal integreres tydeligere i fag, og det er spurt hvordan Utdanningsvalg sin skisse ivaretar dette.

Identitet og kulturelt mangfold samt kritisk tenkning trekkes frem som svært relevante for Utdanningsvalg. I forlengelsen av dette oppfordres det til at dette også tydeliggjøres i større grad gjennom kjerneelementene.

Veien videre

Disse tilbakespillene tar vi med oss i det videre arbeidet og vil jobbe for å bruke et språk som er lettere tilgjengelig. Kjerneelementene må også spisses og vi må bli tydeligere på hva som er kjerneelement og hva som kan være kompetansemål og undervisningsmetodikk i fremtidig arbeid.

Fagfornyelsen

Oppsummering av samfunnsfag, geografi og historie – andre innspillsrunde

Tusen takk for innspill. Det er tydelig at utkastene har skapt engasjement.

Tilbakemeldingene vi har fått på utkastene reflekterer fagenes omfang slik de fremstår i LK06. Tilbakemeldingene treffer så sett rett i det spenningsfeltet vi jobber. Nesten alle temaer passer inn i samfunnsfagene. Nesten alle nye temaer som må inn i skolen kan gå inn i et «samfunnsfag». Samtidig er vårt oppdrag å komme med en tydelig prioritering på innhold slik at fagene kan legge til rette for dybdelæring. Vi har fått tilbakemeldinger som går på at vi har truffet godt med våre prioriteringer og vi har fått tilbakemeldinger som sier det motsatte. En del innspill etterspør en enda tydeligere innholdsprioritering. I tillegg har vi fått mange tilbakemeldinger på kjerneelementer som overlapper eller som fremstår som utydelige i den språkdrakten de nå har.

De sterkeste reaksjonene gruppa har fått går på at vi har nedprioritert naturgeografien i faget både i samfunnsfag grunnskole og geografi. Videre har det skapt en del reaksjoner at gruppa har nedprioritert privatøkonomi og at historiebevissthet er et eget kjerneelement også i grunnskolefaget. Gruppa ser dilemmaene ved slike prioriteringer og det er noe vi kommer til å diskutere videre på neste samling.

Når det gjelder de tre tverrfaglige temaene, som vi har valgt å ha som egne kjerneelement, har vi fått innspill på at det var et lurt grep mens andre innspill mener det grepet gjør at samfunnsfagene som egne fag blir litt borte. Samfunnsfagene består plutselig bare av tverrfaglig innhold koblet med samfunnsfaglige metoder. Her er det tydelig at vi må gjøre noen grep i det videre arbeidet.

Arbeidet med kjerneelementer er krevende. Vi i gruppa har diskutert hvordan vi kan og bør forstå hva et kjerneelement i faget er. Vi har diskutert ordlyd i de kjerneelementene vi har kommet frem til og vi har diskutert prioriteringer vi har gjort og kunne tenke oss å gjøre.

Ofte har vi i diskusjonene konkludert med at: vi har ikke tenkt ferdig, men tilbakemeldingene kan hjelpe oss videre. Det er gledelig å se at nettopp det har skjedd. Innspillene vi har mottatt hjelper oss i stor grad videre på veien frem mot at våre endelige utkast.

Fagfornyelsen

Oppsummering av norsk – andre innspillsrunde

Vi takker for alle konstruktive innspill som har kommet etter dette andre utkastet. Totalt fikk vi inn over 160 uttalelser som vi vil ta med oss videre i arbeidet.

Det er ganske bred enighet, spesielt i uttalelsene fra skoler og norsklærere, om at de seks kjerneelementene dekker det viktigste i faget. Samtidig er det mange som ønsker å bevare ulike faglige temaer som kjerneelementgruppa har foreslått å prioritere bort. Hvilke temaer dette er, varierer i stor grad, og det har kommet inn få konkrete forslag om hva som kan tas ut av faget i stedet. Innspillene gir dermed samlet sett ingen klare retningslinjer for å prioritere på andre måter enn det som kjerneelementgruppa har foreslått.

Innspillene til det konkrete innholdet i kjerneelementene på ulike årstrinn er mer samstemte.

 • Det er positivt med et kritisk, retorisk perspektiv på tekst, men dette bør gjelde alle slags tekster, ikke bare «hatretorikk».
 • Punktet om konsekvenser av fornorskingen av samer hører til i samfunnsfag. I norskfaget bør det være det samiske innholdet være orientert mot språket.
 • Algoritmer skal ikke være en del av norskfaget
 • Noen spesifikke fagord bør byttes ut med mer allmenne: «Troper og figurer» bør være «språklige virkemidler», og «morfologi og syntaks» bør være «grammatikk».
 • Litterært program bør ut av Vg3, og fordypningsoppgaven bør bevares.

I tillegg tyder innspillene på at mange har tolket uttrykket «språklig mangfold» som flerspråklighet og etterlyser blant annet mer fokus på talemål. Med formuleringen «språklig variasjon» mente vi alle former for variasjon, både innad i og mellom språkene, deriblant dialekter, sosiolekter og gruppespråk. Dette skal presiseres i neste versjon av kjerneelementene.

Fagfornyelsen

Oppsummering av norsk for elever med samisk som 1. språk – andre innspillsrunde

Det kom ikke så mange tilbakemeldinger til kjerneelementene i Norsk for elever med samisk som 1. språk. For denne planen var det 1. utkast som ble publisert i oktober, og den inneholdt kun kjerneelementene tilpasset 4. årstrinn. Noen reagerte på at det ikke står uttrykt at elevene skal lese tekster på både nynorsk og bokmål. Siden norsk er 2. språket for disse elevene – tenker vi i kjerneelementgruppa at dette er naturlig tidlig i opplæringsløpet. Senere skal de selvfølgelige lese og lytte til tekster på begge målformer. Noen utfordringer fremover i arbeidet med kjerneelementene blir å finne ut hvordan man kan skape rom for dybdelæring særlig på VGS, gitt det timetallet man har i faget. Dette krever prioriteringer, men også at vi ser faget i sammenheng med morsmålsfaget samisk.

Vi håper på mange gode og kritiske tilbakemeldinger i neste runde.

 

Fagfornyelsen

Oppsummering av matematikk – andre innspillsrunde

Vi fikk  120 innspill på andre utkast til kjerneelementer i matematikk. I tillegg har kjerneelementgruppen fått innspill fra spesielt utpekte ressurspersoner.

Mens innspillene i første runde i stor grad gjaldt pålegget om å inkorporere programmering i matematikkfaget, var det langt større spredning denne gangen. Vi har plukket ut noen hovedtemaer.

Kjerneelementenes nivå

Kjerneelementer er nytt i Norge, og det er ikke rart det er en viss uenighet om hvilket nivå de skal ligge på når det gjelder å beskrive innhold og spesifisere detaljer. Noen ønsker at kjerneelementene skal ligge på et svært overordnet nivå, mens andre vil ha dem mer spesifikke. Noen vil til og med ha dem mer spesifiserte enn dagens læreplaner, men siden det senere skal utarbeides nye læreplaner basert på kjerneelementene, virker dette unaturlig.

Kjerneelementenes innhold

Selv om det er en del ønsker om andre inndelinger og formuleringer, virker det gjennomgående til å være stor tilslutning til tanken bak de fem første, «overordnede» kjerneelementene:
• problemløsing og utforsking
• modellering og anvendelser
• resonnering og argumentasjon
• representasjon og kommunikasjon
• abstraksjon og generalisering

Uenigheten er større når det gjelder det siste kjerneelementet om kunnskapsområder: «Tall og tallforståelse, algebra, funksjoner og geometri». Noen mener at dette punktet bør utvides slik at hvert kunnskapsområde blir et eget kjerneelement, andre mener at dette punktet ikke hører hjemme blant kjerneelementene i det hele tatt.

Mange i den første gruppen mener at man med fordel kan dele inn kjerneelementene i to kategorier, «kjerneelementer om faget» og «kjerneelementer i faget», slik det er gjort i naturfag, mens andre foreslår en matrisestruktur som viser hvordan de overordnede elementene kommer til uttrykk i arbeidet med kunnskapsområdene.

Programmering og «algoritmisk tenkning»

Også i denne runden er det mange som kommenterer på programmeringens plass i matematikkfaget. Selv om bildet ikke er entydig, er de fleste innspillerne imot at programmering blir en del av matematikkfaget. De vanligste argumentene er at dette vil føre til større stofftrengsel og mindre tid til dybdelæring, stikk i strid med reformens intensjon, og at det er stor mangel på lærerkompetanse, spesielt i grunnskolen.

Det er også en del uklarhet rundt uttrykket «algoritmisk tenkning» siden ordet «algoritme» frembringer forskjellige assosiasjoner i ulike miljøer. Kjerneelementgruppen knytter ikke dette begrepet primært til innlæring av standardalgoritmer, men til elevenes egen utforsking og problemløsing ¬–¬ det handler om å klargjøre problemstillingen, dele den opp i mindre deler, løse hver enkelt del (gjerne gjennom gjentatte steg inntil målet er nådd), og sette sammen delene til en helhetlig løsning. En del av problemstillingene vil det være naturlig å hente fra dagens matematikkpensum, andre vil ligge nærmere dagliglivet.

Prioriteringer

Mange etterspør en klarere prioritering av fagstoffet. Kjerneelementgruppen har ikke greid å finne hele emneområder som kan gå ut av dagens læreplan, selv om enkelte momenter i planen godt kan fjernes. Dette betyr at prioriteringene består i å gi større vekt til noen områder på bekostning av andre. I planen viser dette seg først og fremst ved at fagområder som tidligere har vært egne hovedområder, nå er lagt inn under andre temaer. Det betyr ikke at man skal slutte å arbeide med disse fagområdene, men at arbeidet skal ha mindre omfang enn før. Ved å ha kjerneelementer som fokuserer på prosessen på en slik måte at elevene forstår stoffet relasjonelt (mange innfallsvinkler, utforsking, diskusjon om fremgangsmåter osv.), mener kjerneelementgruppen at elevene ikke bare vil kunne gå i dybden innenfor alle temaene, men også se dem i sammenheng med hverandre i større grad enn det som tidligere har vært tilfellet.

Kunnskapsområder

Etter programmering er statistikk/sannsynlighetsregning det kunnskapsområdet som det er størst diskusjon rundt. Mange er skeptiske til at kjerneelementgruppen har tonet ned dette fagområdet i grunnskolen, men det finnes også dem som mener at en del av grunnopplæringen i statistikk bør legges til andre fag (samfunnsfag) eller utsettes til videregående skole. Et gjennomgående argument for statistikk er demokratisk kompetanse knyttet til forståelse av tallmateriale.

Ellers virker det som om det er stor tilslutning til kjerneelementgruppens vektlegging av tallforståelse i barneskolen, mens det er litt delte meninger om når prealgebra/algebra bør komme inn. Det er også en del diskusjon om innholdet i geometriopplæringen, spesielt knyttet til konstruksjon og digitale verktøy.

Fagfornyelsen

Oppsummering av mat og helse – andre innspillsrunde

Vi takker for alle de 46 innspillene vi har fått. Totalt sett var de aller fleste positive til de fire første foreslåtte kjerneelementene, matlaging, helsefremmende kosthold, bærekraftig mathåndtering og mat og måltider som identitets- og kulturbærende, og til at den praktiske dimensjonen i faget er styrket. Samtidig var svært mange skeptiske til kjerneelementene som handlet henholdsvis om sansing og entreprenørskap.

Noen antydet at sansing burde fjernes, fordi det ikke er tid til å fordype seg teoretisk i temaet, mens andre anså at sansing allerede er en viktig og selvfølgelig del av alt arbeid med mat på skolekjøkkenet som nå kan begrepsettes i praksis. De anbefalte sansing som tema under matlaging, helsefremmende kosthold.  Det ble også nevnt at sansing er viktig sett i lys den estetiske dimensjonen i det praktiske og estetiske faget mat og helse.

Innovasjon og entreprenørskap ble også foreslått fjernet som eget kjerneelement, og isteden foreslått som tema fortrinnsvis under helsefremmende kosthold. Noen ønsket sågar å fjerne temaet totalt, fordi det var for krevende for et lite fag, mens andre var av den oppfatning at innovasjon og entreprenørskap absolutt må ha en sentral plass i faget og derved et eget kjerneelement.  Og her er vi ved noe av kjernen i innspillene vi har fått. De peker i mange retninger og det kan være vanskelig å se en tydelig retning ut over oppsummeringen så langt. Nedenfor presenteres noen av de forskjellige innspillene

For å gjøre fagets retning tydelig, og unngå at personlige holdninger som kan gå på tvers av skolens mandat får plass i faget, ble helsemyndighetenes kostråd fremmer god helse foreslått som ny formulering av kjerneelementet om helsefremmende kosthold. I dagens samfunn, hvor vi i stor grad kan velge hva vi skal spise, ble kostrådene ansett som et godt grunnlag for å velge et sunt og variert kosthold. Ingen talte imot kostrådene, men flere mente at kunnskap om råvarer som grunnlag for matlaging også måtte komme tydeligere frem i forslaget.
Det var ulike synspunkt på at temaet mattrender er foreslått inn i faget. Enkelte mente at mattrender måtte betraktes som ordinære kosthold, mens andre mente at mattrender som kommer og går, må knyttes til kritisk og systematisk refleksjon, sett i lys av kroppens behov for variert kosthold, helseforståelse, stabilitet og livsmestring.
Mange var opptatt av «mat og måltider som identitets -og kulturbærende» som et viktig kjerneelement. Noen ønsket spesielt å skrive inn og konkretisere samisk mattradisjon i dette mat og måltider som identitets- og kulturbærende. Andre derimot, oppfattet at begrep som tradisjon, håndverk og kulturell smak, åpnet for en vid tilnærming til samisk mattradisjon og ønsket å beholde samisk matkultur under kjerneelementet bærekraftig mathåndtering om mat og miljø.

Hva angikk teoretisering av faget, uttrykte noen at mat og helse er faget hvor teorisvake elever skal oppleve mestring, og at faget skal være et pustehull i skolehverdagen. På den andre siden var det også tilbakemeldinger som ønsket å trekke inn mer teoretisk lærestoff i den praktiske matlagingen, som for eksempel å se matlagingsprosesser i lys av organisk kjemi når det jobbes praktisk på skolekjøkkenet på ungdomstrinnet.

Bedre inkludering av tema som psykisk helse, dyrevelferd, budsjettering for kjøp av mat, og systematisk tilnærming til kritisk tenking ble også etterspurt. Vi tar med oss alle innspillene videre i vår avsluttende runde i utviklingen av kjerneelementer i mat og helse.

Fagfornyelsen

Oppsummering av kroppsøving– andre innspillsrunde

Etter første og andre samling hadde vi utformet syv kjerneelement som til sammen skulle dekke det vi mente var kjernen i faget. Noen elementer var utformet som statements eller «big ideas» etter inspirasjon fra blant annet Canada.

Hovedtrekkene i tilbakemeldingene har vært mindre omfang, mer konkrete formuleringer og færre element, samt økt fokus på praktisk aktivitet. Begrep som lek og øving og en viss distansering til idretten var fremhevet av mange som positivt.

I etterkant av tredje samling kunne vi presentere neste utkast i vårt forslag til kjerneelement som bestod av fire elementer:

 • bevegelseserfaringer og kroppslig læring
 • refleksjon og kritisk tenking om kropp, helse og bevegelse
 • deltaking, inkludering og samarbeid i bevegelsesaktiviteter, og
 • lek, øving og sikker ferdsel i bevegelsesaktiviteter.

Nå var ordlyden i de ulike elementene noe mer ens og alle elementene kunne lettere kobles til vurdering i faget. Vi var bevist på å bruke begreper som lek, øving og kultur samt unngå å bruke navn på utvalgte idretter og aktiviteter, men mer forsøke å beskrive ønsket oppnådd kompetanse.

Innspillene på andre utkast er i hovedtrekk positive

Mange uttrykker at de er meget fornøyd med prioriteringene så langt. Det mangler likevel ikke på forslag til forbedringer, og vi vil ta med oss alle tilbakemeldingene inn mot det siste arbeidsmøtet. Noen hovedtrekk fra innspillene på andre utkast har vi sammenfattet til slutt her i noen kulepunkter:

 • Bra med mindre fokus på tradisjonelle idrettsaktiviteter og konkurranse
 • Savnet fokus på førstehjelp
 • Bevegelsesglede, mestring og lek skal være sentralt i faget og må kanskje tydeliggjøres
 • Innsats bør synliggjøres i større grad
 • Tydeligere begrepsbruk (for eksempel bevegelseskulturer og bevegelsesaktiviteter) og ikke så akademisk språkdrakt.
 • Det er ønske om at kjerneelementene stilles i prioritert rekkefølge for å angi retning om tidsbruk.
 • Viktig at faget ikke blir teorisert
Fagfornyelsen

Oppsummering av kunst og håndverk – andre innspillsrunde

I kjerneelementgruppa for kunst og håndverk finleser vi nå alle innspill som har kommet inn, både til første og andre utkast til kjerneelementer i faget. Vi har ventet i spenning på de siste innspillene, så vi kunne gå i gang med siste runde i vår del av arbeidet med fagfornyelsen. Også denne gangen har vi fått inn mange konstruktive og nyttige innspill. Det som er den største utfordringen vår, er å finne hva som skal kuttes eller nedprioriteres. Vi har i all hovedsak fått innspill om forbedringer og tilføyelser i de 62 innspillene vi har fått.

Hvordan prioritere riktig og strengt

Vår prioritering å løfte frem arbeidet i verkstedene, har fått mange gode tilbakemeldinger også denne gangen. Men noen uttrykker en viss skepsis til om det er økonomi til dette i skole-Norge. Vi har igjen fått kritikk for at kunst og kulturhistorie får for lite plass i skissen vår. Vi må også tydeliggjøre hva vi vil ha frem om elevenes opplevelse og mulighet til å uttrykke seg gjennom faget. Vi skal jobbe på spreng med å formulere alt dette i det endelige utkastet.

Det gjenstår også en del arbeid for å sikre at det samiske innholdet i planen blir godt ivaretatt. Viktigheten av at alle elever i Norge bør ha kunnskaper om duodji, samisk kunst og kultur, blir understrekes av flere. Men vi må også åpne for inspirasjon fra andre kulturer, som er en naturlig del av landet vårt.

Arbeidet med fagfornyelsen er spennende og utfordrende. Det er mange hensyn å ta og viktige avgjørelser å treffe. Noe av det viktigste blir å prioritere riktig og strengt innenfor rammene for faget i grunnskolen, og å se fremover. Arbeidet har betydning for elevene våre mange år fremover i tid. Vi i kjerneelementgruppa er ydmyke deltakere i denne prosessen og vi hadde ikke kommet så langt uten den gode hjelpen fra alle som har sendt inn innspill underveis. Vi ruster oss nå for siste innspurt, før vi sender stafettpinnen videre til de som skal jobbe videre med fagplaner og kompetansemål.