Fagfornyelsen

Mat og Helse

Etter at de 15 faggruppene delte sine første skisser til nye kjerneelementer i fagene har de nå mottatt innspill fra mange ulike hold. Her kan du lese litt om tilbakemeldingene mat og helsegruppa har fått.

En stor takk til 33 instanser, alt fra enkeltpersoner til store institusjoner, som har gitt faglige, gjennomtenkte og inspirerende innspill til 1.utkastet av kjerneelementer i mat og helse. Her gir vi en oppsummering av innspillene.

Mat og helse som praktisk fag

De aller fleste uttrykker at forslagene til kjerneelement styrker den praktiske dimensjonen i faget, og inneholder det faget bør være, i en prioritert rekkefølge. Flere antyder likevel at det er for mange kjerneelementer, og at noen av dem er utydelige. På denne bakgrunn fryktes det for fragmentering, overflatelæring i stedet for dybdelæring i faget.

Andre trekker frem at læring av grunnleggende matlaging i et helsefremmende og bærekraftig perspektiv er omfattende. Å utvikle slike ferdigheter krever ikke bare praktisk arbeid med råvarer og redskap, men også praktisk trening i kritisk, kreativ tenking og handling.

På bakgrunn av innstramminger i fagets rammebetingelser, er flere bekymret for en økende teoretisering av faget. De etterspør en tydeliggjøring av skolens ansvar for å tilby skolekjøkken med relevant utstyr, relevante økonomiske rammer for innkjøp av gode råvarer og timeplantekniske løsninger som sikrer at alle elever får like muligheter til kvalitetsmessig, matfaglig praksis og læring i tråd med fagets intensjoner.

Fra utydelige til tydeligere tema

Sammen med psykisk helse, blir tema som digital dømmekraft, mattrygghet, systemforståelse for mat på individ-, lokalt- og globalt nivå, samisk mattradisjon og demokrati og medborgerskap trukket frem som utydelig i utkastet. Vi tar innspillene med oss i det videre arbeidet. Når det gjelder samisk mattradisjon ønsker vi at dette teamet, sammen med andre tema, ikke avgrenses til en «happening», men kontinuerlig knyttes opp mot perspektiv som helse, bærekraft, identitet, etikk og kortreist mat.

Noen mener at kjerneelementet «Mat kan være kilde til sykdom» ikke bør være et eget kjerneelement, men heller komme inn som del av mattrygghet.

Dilemmaer og paradoks

Å lære, enten det er i teori eller praksis, handler også om å lære nye begrep. Noen uttrykker skepsis til kompliserte nye begrep. Men som et fag i skolen, bør mat og helse følge i språklig og faglig utvikling og lære elever fagkunnskap som er relevant i tiden.

Totalt sett uttrykkes det mulighet for tverrfaglig samarbeid med alle fag, unntatt faget som bidrar med bordvers, taffelmusikk og sanger om helse og sunnhet.

Mange foreslåtte læringsstrategier er knyttet til leseopplæring. Færre handler om å lære praktisk matlaging. Vi vet der er mange gode strategier i bruk. Mangler vi faguttrykk for dem?

Lekser av praktisk karakter ble trukket frem som viktig i en tid hvor nesten alt hjemmearbeid er knyttet til å lese, skrive og regne. For mat og helse kommer praktiske lekser lett i konflikt med skolens gratisprinsipp. Bør temaet løftes frem i dette læreplanarbeidet?

Vi avrunder oppsummeringen med innspillet: Hele skolen må jobbe helsefremmende og bærekraftig med mat for å lykkes med dybdelæring. Dette går ut over fagets rammer, men vi støtter slik helhetstenking og tar utfordringen med oss i det videre arbeidet.

På veg mot mat og helse 2020

Med ballast fra de ovenfor nevnte innspill og alle de andre innspillene som her ikke er nevnt, skal vi jobbe videre med å utvikle begrep for kjerneelementer, innhold i dem, definere tverrfaglige tema og synliggjøre skolens verdigrunnlag i faget. Vi håper dere følger med i det videre arbeidet på Udir-bloggen!

 

 

Forrige innlegg Neste innlegg

1 Kommentar

  • Reply Vi har oppsummert innspillene – Udirbloggen 18. oktober 2017 at 08:37

    […] Les hele oppsummeringen fra mat og helse […]

  • Legg igjen kommentar