Fagfornyelsen

Oppsummering av kroppsøving– andre innspillsrunde

Etter første og andre samling hadde vi utformet syv kjerneelement som til sammen skulle dekke det vi mente var kjernen i faget. Noen elementer var utformet som statements eller «big ideas» etter inspirasjon fra blant annet Canada.

Hovedtrekkene i tilbakemeldingene har vært mindre omfang, mer konkrete formuleringer og færre element, samt økt fokus på praktisk aktivitet. Begrep som lek og øving og en viss distansering til idretten var fremhevet av mange som positivt.

I etterkant av tredje samling kunne vi presentere neste utkast i vårt forslag til kjerneelement som bestod av fire elementer:

 • bevegelseserfaringer og kroppslig læring
 • refleksjon og kritisk tenking om kropp, helse og bevegelse
 • deltaking, inkludering og samarbeid i bevegelsesaktiviteter, og
 • lek, øving og sikker ferdsel i bevegelsesaktiviteter.

Nå var ordlyden i de ulike elementene noe mer ens og alle elementene kunne lettere kobles til vurdering i faget. Vi var bevist på å bruke begreper som lek, øving og kultur samt unngå å bruke navn på utvalgte idretter og aktiviteter, men mer forsøke å beskrive ønsket oppnådd kompetanse.

Innspillene på andre utkast er i hovedtrekk positive

Mange uttrykker at de er meget fornøyd med prioriteringene så langt. Det mangler likevel ikke på forslag til forbedringer, og vi vil ta med oss alle tilbakemeldingene inn mot det siste arbeidsmøtet. Noen hovedtrekk fra innspillene på andre utkast har vi sammenfattet til slutt her i noen kulepunkter:

 • Bra med mindre fokus på tradisjonelle idrettsaktiviteter og konkurranse
 • Savnet fokus på førstehjelp
 • Bevegelsesglede, mestring og lek skal være sentralt i faget og må kanskje tydeliggjøres
 • Innsats bør synliggjøres i større grad
 • Tydeligere begrepsbruk (for eksempel bevegelseskulturer og bevegelsesaktiviteter) og ikke så akademisk språkdrakt.
 • Det er ønske om at kjerneelementene stilles i prioritert rekkefølge for å angi retning om tidsbruk.
 • Viktig at faget ikke blir teorisert
Forrige innlegg Neste innlegg

Ingen kommentarer

Legg igjen kommentar