Fagfornyelsen, udir.no

Verden er ikke delt opp i fag

_POP7634_udir_nordpolen_web– sa en elev for kort tid siden.
Vi er enige, men fortsatt tviholder vi på å dele opp skolehverdagen i en rekke fag. 14 fag i grunnskolen i alt! Det har etter hvert blitt trangt om plassen til alle fagene. Det er en kamp for hver skoletime som tilhører MITT FAG, og MINE ELEVER. Hva dette kommer av kan en lure på. For det er vel strengt tatt ikke noen enkeltlærers fag, og i hvert fall ikke noen enkeltlærers elever. Og er innholdet elevene skal lære så ulikt at vi må skille det ut i egne fag?

Hvilket fag eier temaet kroppen?

Tenk på temaet energi for eksempel, eller kroppen. Temaene har mange perspektiver og innfallsvinkler fra ulike fag. Bør ikke skolen legge til rette for at opplæringen blir helhetlig og dybderik, og ikke fragmentert og usammenhengende? Tidspunkt, forståelse og samarbeid på tvers av fag vil være avgjørende for å arbeide godt med innholdet i skolen. Dette er viktig hvis vi skal lykkes med en mer kreativ problemløsning i en stadig mer kompleks virkelighet.

Snu opp ned på timeplanen

Trenger vi i det hele tatt så mange fag på timeplanen? Kan timeplanen heller inneholde ulike temaer som elevene skal jobbe med? Så kan lærerne fylle på med sine faglige perspektiver til temaet. Altså litt omvendt av en tradisjonell timeplan. I en slik tenkning vil fag med få timer også kunne komme mer til rette. Tenk om all opplæring for eksempel inkluderte perspektiver fra kunst, musikk og bevegelse, og ikke var opptatt av hvilket fag som «eide» timen.

Tverrfaglig arbeid gir bedre forståelse

I arbeidet med å fornye fagene i skolen er innholdet i fagene det viktige, og vi jobber nå med tre tverrfaglige temaer som skal gå igjen i alle fagene. Hvorfor? Fordi når elevene jobber på tvers av fagene, får de en større forståelse av det de lærer. Enten det er om kroppen eller bærekraftig utvikling.
Dette er også et sentralt poeng i arbeid med dybdelæring. Skal elevene lære i dybden, er det viktig å kunne se sammenhenger, kunne overføre forståelse og innsikt i og mellom fag. Dette må vi tilrettelegge for, slik at elevene klarer å se de sammenhengene vi ønsker. Elevene skal forstå og kunne reflektere over det de har lært. Det er derfor viktig at elevene får vist sin kompetanse på ulike måter – det er ikke viktig i HVILKET fag dette skjer, men AT det skjer.

Vi er igang med å utvikle de nye læreplanene. I dette arbeidet vil vi legge til rette for en tematisk tenkning på tvers av fagene. Målet er at de nye læreplanene i 2020 skal gi støtte og motivasjon til å tenke helhetlig opplæring for våre fag og våre elever.

IT - tjenester, Teknologi

Hvordan jobbe med algoritmisk tankegang og programmering i skolen?

blogg_skole

Denne uken står elevene Celine og Stella fra Hundsund ungdomsskole på en scene foran 1000 deltakere på seminaret Nordic@bett. Bettshow i London er antagelig den arenaen i verden som samler flest norske og nordiske skolefolk med teknologi-interesse. Årets tema er  algoritmisk tankegang og programmering, noe denne skolen jobber helhetlig med i sin undervisning.

Programmering er problemløsing

På Hundsund ungdomsskole tilbyr de programmering på alle tre trinn og lar alle elever på skolen få helt grunnleggende innføring i programmering.

– Alle elever deltar på flere kodedager i året. For oss  er det helt naturlig  å lære i helt digitalt klasserom. Vi går på en framtidsretta skole som forbereder oss for framtiden, der vi gjennom koding og annen læring lærer oss nye former for problemløsning, sier Stella Figueirado Kirkvaag, en av elevene som skal presentere under Nordic@Bett i dag. Hun legger til:

– Denne måten å jobbe på skaper kreativitet og variasjon fordi det er så mange måter å løse en oppgave på. Dette igjen fører til motivasjon hos oss elever.

– Å trene elevenes kreative evner og ferdigheter som problemløsere er viktig for oss. Det trenes ikke bare i valgfaget programmering, men også i mange andre sammenhenger, både i fagene og i tverrfaglige prosjekter. I år har 80 elever valgt valgfaget programmering, legger rektor Hans-Marius Christensen til.

Men hva er algoritmisk tankegang?

– Vi lærer ikke bare å løse problemer, men å tenke kritisk og å være kildekritiske. Vi lærer om hvordan vi  tar i mot informasjon man leser på nettet – i alle fag – om nettvett. Og så lærer vi oss om hvordan og når vi bruker nettbrettene våre, slik at vi ikke blir distrahert selv eller distraherer andre i klassen, sier elev Celine Beckstrøm.

Algoritmisk tankegang er et sett med konsepter og fremgangsmåter knyttet fra et problem til man har funnet en løsning. I dette ligger å bryte ned problemet i løsbare delproblemer, generalisere problemer, modellere løsninger og finne stegene man må igjennom for å komme til en endelig løsning. Begrepet algoritmisk tankegang er hentet fra det engelske «computational thinking» og ble først brukt av Seymour Papert i boka «Mindstorms: Children, computers, and powerful ideas» fra 1980.

Slik kan du komme i gang med programmering i din undervisning

For å komme i gang med programmering i undervisningen, anbefaler han andre å rekruttere en eller flere nysgjerrige lærere;

– For det er lurt å kunne dele dette med noen, sende de på et kurs eller to sammen og gi de litt tid til å «leke» med programmering. De kan utforske Scratch, gjøre seg kjent med Swift Playgrounds eller leke med Legos kodeverktøy. Når man er flere om slike nysatsinger, er ikke terskelen for å komme i gang så stor, forklarer han.

Lær mer om algoritmisk tankegang og programmering

  • Foreløpig har vi i direktoratet utviklet en serie gratis, nettbaserte kurs for lærere som ønsker å komme i gang med programmering i undervisningen sin. Vi har foreløpig 6 kurs for lærere i valgfag programmering.
  • I tillegg har vi utviklet en kompetansepakke om programmering på Iktplan.no for skoler som ønsker å satse på dette innenfor gjeldende læreplaner.
  • Stadig flere Universiteter og høgskoler tilbyr også videreutdanning i programmering for lærere.
  • Les den nye rapporten  «Algoritmebasert tenkning og programmering i nordiske skoler«. Rapporten er bestilt av styringsgruppen for Nordic@BETT og er produsert av Italian National Research Council, Institute for Educational Technology og Europan Schoolnet. Rapporten gir en oversikt over og status for algoritmebasert tenking, koding og programmering i Norden.
udir.no

Nytt Utdanningsdirektorat i 2018

_POP5039_udir_fyrstikkalleenUtdanningsdirektoratet går et ekstra spennende nytt år i møte. Fra 1. januar 2018 fusjonerer direktoratet med Senter for IKT i utdanningen og blir direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT.

Vi har høye ambisjoner for det nye Utdanningsdirektoratet. Vi skal som før jobbe for at barn og unge utvikler seg, lærer og trives. Vi skal også fortsette å jobbe for at ansatte i barnehager og skoler har den kompetansen de trenger for å fremme utvikling, læring og trivsel som er tilpasset barn og unges behov.

Men, vi skal fremover i mye større grad utnytte mulighetene digitalisering gir, både i arbeidet med læring og i administrative prosesser. For at vi skal lykkes med målene våre, må de digitale løsningene vi utvikler være basert på behovene til dere som bruker de ulike tjenestene våre. Det innebærer at vi må ha åpne og fleksible prosesser, med flittig involvering av dere som kjenner tjenestene våre best.

Fra og med 1. januar 2018 er vi 370 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, Molde, Hamar og Tromsø. Svært mange av oss er pedagoger og ledere fra barnehager og skoler. Sammen med sosiologer, jurister, kommunikasjonsfolk og andre dyktige fagfolk skal vi alle som én jobbe for å støtte opp under og veilede i det viktige arbeidet som hver dag blir gjort i barnehager, skoler og lærebedrifter.

Ved inngangen til det nye året er vi klare til å brette opp ermene og ta fatt på nye og utfordrende oppgaver. Med felles mål i sikte skal vi gjøre vårt ytterste for at direktoratet skal være en relevant og viktig støttespiller for dere som hver dag gjør en uvurderlig jobb for våre barn og unge, som ustanselig jobber og engasjerer dere for gode og lærerike år gjennom hele utdanningsløpet.

Ha en riktig god jul og en velfortjent ferie, vi sees i 2018!

Vurdering

På tide å si farvel til sure fjes i skolen?

De færreste lærere ønsker å sette sure fjes på elevenes arbeider. Er det egentlig noe bedre å be elevene gjøre det selv?

To psykiatere og nå senest Steffen Handal i Utdanningsforbundet, har satt søkelyset på usunt stress og prestasjonspress hos elevene. De trekker fram egenvurdering i skolen som en av flere årsaker til stress. Handal peker på at noe av problemet kan ligge i regelverket. Det slår fast at elever skal delta aktivt i vurderingen av eget arbeid, egen faglige utvikling og egen kompetanse.

Les hele saken

Fagfornyelsen

Hjelp – nå må vi prioritere

Mange har ønsker om hva som skal inn i læreplanene, men det er faktisk ikke plass til alt. Nå har vi laget et forslag til prioritering. Hva synes du? Kom med dine innspill!

I arbeidet med å fornye fagene i skolen, har 15 faggrupper jobbet med å se på hva som skal være det viktigste elevene skal lære. I september delte vi de aller første skissene til kjerneelementer. Vi fikk inn 1200 innspill, og mange kom med forslag til temaer som må være med. Det kom ikke like mange innspill til hva som ikke skal være en del av fagene. Les hele saken

Fagfornyelsen, udir.no

Vi har oppsummert innspillene!

_POP4726_udir_maridalen«Hva skal være det viktigste i fagene?» spurte vi – og fikk inn 1200 svar. Nå har vi lest gjennom og startet refleksjonen rundt innspillene vi har fått.

Vi er veldig takknemlige for alle tilbakemeldingene og dette er til stor hjelp for oss. Denne uka har vi hatt en samling der innspillene vi har fått har vært et viktig bidrag for det videre arbeidet. Vi har fått tilbakemeldinger som viser at vi er på rett vei og synspunkter på ting vi må jobbe mer med.

Under har noen av faggruppene oppsummert tendensen i innspillene vi har fått inn. God lesing! Les hele saken

Fagfornyelsen

Tusen takk for innspillene!

Ingen tvil om at arbeidet med å fornye læreplanene i skolen engasjerer. Etter at vi delte de første skissene, har vi fått inn nærmere 1200 innspill på hva dere mener skal være det viktigste i fagene.

15 faggrupper  har siden før sommeren jobbet for  å komme fram til hva som skal være kjerneelementer i fagene. Etter at vi delte skissene og oppfordret alle med interesse for faget om å dele sin mening,  lot ikke responsen vente på seg. Norsk, Naturfag og Engelsk var de gruppene som mottok flest, men alle gruppene har fått noe å tygge på og ta med seg videre i prosessen.

Blant de som ønsket å dele sin mening var både kommuner, organisasjoner, skoler, universiteter, lærere og andre privatpersoner – for å nevne noen. Det er korte innspill, lange innspill, noen er enige med forslaget gruppa har publisert, andre er helt uenige. Noen ønsker å bygge videre på de kjerneelementene gruppa har skissert, noen har foreslått helt andre alternativer. Dette gir oss mye å reflektere over og ta tak i.

Hva skjer videre?

Vi er veldig glad for alle innspillene vi har fått, og er nå i gang med å lese alle tilbakemeldingene.
16. og 17. oktober skal vi ha en samling der vi  jobber videre med kjerneelementer. Her vil alle tilbakemeldingene fra dere være et viktig bidrag

Nå er vi gang med å oppsummere alle innspillene, så følg med på bloggen – vi deler det her.
For deg som er ekstra interessert, kan du lese alle de 1200 innspillene her.

Ny mulighet for å gi innspill

Etter samlingen i oktober vil vi igjen dele de videre utkastene med dere og åpne for nye innspill. Vi er både interessert i å høre fra dere som allerede har gitt innspill og fra dere som gikk glipp av denne runden.