Etter at de 15 faggruppene delte sine første skisser til nye kjerneelementer i fagene har de nå mottatt innspill fra mange ulike hold. Her kan du lese litt om tilbakemeldingene engelskgruppa har fått.

Det har kommet inn mange gode og konstruktive innspill på den første skissen til kjerneelementer i engelsk. Svært mange er enige i at kommunikativ språkkompetanse er et sentralt element. Når det gjelder momenter som bør tydeliggjøres i skissen, peker flere på at:

 • språket må gjøres mer forståelig;
 • begrepet «Generell kompetanse» er for vagt
 • det kommer ikke tydelig nok frem hvordan danningsaspektet skal ivaretas
 • skissen sier lite om innhold
 • begynneropplæringsaspektet er ikke synlig nok

I arbeidet med kjerneelementene er vi bedt om å definere «det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget, det mest betydningsfulle faglige innholdet elevene skal arbeide med i opplæringen». Vi ønsker oss nå flere innspill om hva som bør prioriteres i engelskfaget, særlig fra barnetrinnet og voksenopplæringen.

3 KOMMENTARER

 1. På Slåtthaug skole mener vi at språket i formålsdelen er for vagt. Det står at fagets kjerneelementer er det elevene må lære for å kunne mestre og det er nevnt spesifikt metoder. Men metodebegrepet, hvilke metoder, er ikke nevnt. Vi savner her en konkretisering av de begrepene som er nevnt under kjerneelementene. Samtidig savner vi og en konkretisering av dybdelæringsbegrepet.

 2. Konkretiseringsmateriell er noe vi savner. Norsk og Matte har vært satset mye på, men vi savner litt satsing på engelsk.

  Engelsken bør være anvendelig, og at kompetansemålene bør legge vekt på progresjon for elevene.

  Vi bør ha kompetansemål etter hvert trinn på barneskolen(1-7) Språket i Kompetansemålene bør være lett å forstå og ta i bruk.

  Metoden bør være opp til læreren som har faget. Står vi ikke fritt der blir vi veldig låst i undervisninga, Ikke alle metoder passer alle elevgrupper, eller undervisningssituasjonen.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her