Etter at de 15 faggruppene delte sine første skisser til nye kjerneelementer i fagene har de nå mottatt innspill fra mange ulike hold. Her kan du lese litt om tilbakemeldingene fremmedspråkgruppa har fått.


Først og fremst vil vi takke for innspillene, og for mange gode forslag til endringer! Innspillene er svært verdifulle for oss når vi nå skal ta fatt på det videre arbeidet med å utvikle kjerneelementer i fremmedspråk. Flertallet vurderer at vi er på rett vei, mens andre er mer kritiske. Vi har lest nøye gjennom innspillene og ønsker å gi en kort oppsummering av hvordan dere har svart på de ulike spørsmålene som ble stilt fra UDIR.

Tilsvarer forslaget til kjerneelementer det du mener er det viktigste i faget?
På dette spørsmålet kom det inn en rekke innspill, for eksempel:

  •  Antall kjerneelementer bør reduseres
  • Språket kan bli mer konkret
  •  Kommunikasjon bør være hovedfokus
  • Språklæring, flerspråklig bevissthet og digitale ferdigheter er snarere verktøyer enn kjerneelementer
  • Flerspråklig bevissthet og språklæring burde slås sammen
  • Interkulturell kompetanse kan begrunnes bedre; områdekunnskap savnes
  •  Noen kjerneelementer fremstår som metodiske
  • Større fokus på grammatikk er ønskelig
  • Faget bør koples tettere opp mot Det europeiske rammeverket for språk

I hvilken grad tror du forslaget kan bidra til prioritering og dybdelæring i faget?
Mange er positive, mens andre syns det er vanskelig å se prioriteringene før kompetansemålene foreligger, eller at forslaget skiller seg lite fra dagens læreplan. Ett innspill foreslår interkulturell kompetanse som fagets kjerne og grunnlag for dybdelæring. Enkelte er kritiske til for stort fokus på språklæring. Det hevdes også at strukturelle endringer må til i faget for at elevene kan fordype seg.

Har du innspill til hvilket innhold og perspektiver fra de de tre tverrfaglige temaene som er sentrale i faget?
Mange ser demokrati og medborgerskap som det mest sentrale. Andre syns at alle temaene kan brukes i undervisningen. Det framheves at språkkunnskaper og språklæringskompetanse kan bidra til økt livsmestring, og at bærekraftig utvikling henger sammen med økt språkkompetanse.

Hva mener du er viktig å integrere i faget fra verdigrunnlaget i den nye overordnede delen?
Her er det færre svar, men de fleste nevner Menneskeverdet, Demokrati og medvirkning og Identitet og kulturelt mangfold. Andre stikkord er engasjement, utforskertrang, skaperglede, toleranse, kritisk tenkning, mangfold og miljøhensyn.

Hvordan kan det tilrettelegges for at kreativitet, teknologi, innovasjon og entreprenørskap kan integreres i faget?
Noen mener at enkelte aspekter kan implementeres uten at det uttrykkes eksplisitt i læreplanen, mens andre svarer at disse målene er på siden av faget, eller allerede er en naturlig del av faget, som for eksempel kreativitet. Noen framhever bruk av digitale hjelpemidler under dette punktet.

Hvilke sider av de grunnleggende ferdighetene er relevante i faget?
Her er det enighet om at både lesing, skriving og muntlige ferdigheter er viktige. Mange framhever muntlige ferdigheter som aller viktigst, og flere trekker også fram digitale ferdigheter. Få mener at regning er relevant i faget.

Hvilke læringsstrategier er en del av kompetansen i faget?
Mange nevner språklæringsstrategier som sentralt her, men også konkrete metoder som for eksempel VØL-skjema, omvendt undervisning, BISON og mange flere. Ett innspill hevder at selv om læringsstrategier skal være en del av faget, er det ikke praksis på alle skoler.

Hvilke andre fag bør utviklingen av kjerneelementer i fremmedspråk ses i sammenheng med?
I synkende rekkefølge nevnes både engelsk, norsk, samfunnsfag, historie, KRLE og praktisk-estetiske fag. Det advares sterkt mot å redusere antall timer i faget ved å ”slå sammen” ting med andre fag.

2 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her