Etter at de 15 faggruppene delte sine første skisser til nye kjerneelementer i fagene har de nå mottatt innspill fra mange ulike hold. Her kan du lese litt om tilbakemeldingene matematikkgruppa har fått.

Det er kommet inn nesten 100 høringssvar på førsteutkastet til kjerneelementer i matematikk. Svarene kommer fra mange ulike instanser, blant annet skoler, lærere, privatpersoner, universiteter, høyskoler og organisasjoner.

Det temaet som opptar flest respondenter, er innføring av programmering som del av matematikkfaget. Selv om responsen ikke er entydig, er det gjennomgående sterk motstand mot denne ideen. Mange understreker at de er for innføring av et eget programmeringsfag (gjerne kombinert med teknologi), men at det ikke er rom for programmering i matematikkfaget innenfor dagens rammer. Det vanligste argumentet mot innføringen er at den vil føre til ytterligere stofftrengsel i faget, og dermed motvirke istedenfor å stimulere til dybdelæring. Mange påpeker også at det er lav lærerkompetanse på området i skolen, og at det vil bli et stort behov for etterutdanning.

Et annet tema mange tar opp, er at de ikke kan se at stoffmengden er redusert i forhold til gjeldende læreplan. Det er imidlertid svært få forslag til hva som kan fjernes eller reduseres. Kjerneelementgruppens forslag til effektivisering innenfor områdene «måling» og «statistikk» får blandet mottagelse, men sannsynligvis mer motstand enn støtte. Også gruppens forslag om å omorganisere matematikkløpet slik at det blir lengre økter med samme tema og færre repetisjoner, får blandet mottagelse. Noe av dette kan skyldes skinnuenighet om hva som egentlig ligger i begrepet «spiralprinsippet», men noe av uenigheten er utvilsomt reell. Behovet for å gi en ny mulighet til elever som ikke mestrer et tema første gang det tas opp, går igjen i mange uttalelser.

Det er også en del innvendinger mot måten kjerneelementene er klassifisert på i høringsutkastet. Flere respondenter er i tvil om den høyre søylen («Generell læringskompetanse») bør være med blant kjerneelementene i et enkeltfag, og spør om den ikke fanges opp av den overordnede delen av læreplanen. Det er også en del diskusjon rundt måten kjerneelementene er gruppert, formulert og eksemplifisert på i utkastet. Dette er ting som kjerneelementgruppen uansett har behov for å arbeide videre med.

6 KOMMENTARER

 1. […] Det temaet som opptar flest, er innføring av programmering som del av matematikkfaget. Selv om responsen ikke er entydig, er det gjennomgående sterk motstand mot denne ideen. Mange understreker at de er for innføring av et eget programmeringsfag (gjerne kombinert med teknologi), men at det ikke er rom for programmering i matematikkfaget innenfor dagens rammer. Et annet tema mange tar opp, er at de ikke kan se at stoffmengden er redusert i forhold til gjeldende læreplan. Det er imidlertid svært få forslag til hva som kan fjernes eller reduseres. Les hele oppsummeringen fra matematikk her […]

 2. Et eget programmeringsfag vil vel også føre til trengsel og spørsmål om «hva skal ut,» kanskje enda mer enn som en del av matematikkfaget. Og man vil fremdeles ha utfordringen med kompetanse. Hilsen en som nå skjønner han burde sendt en positiv høringsuttalelse for å balansere inntrykket 🙂

  • Hei, takk for innspill. Det er viktig at dere som er enige også spiller inn i prosessen.
   Hilsen kjerneelementgruppa for matematikk

 3. Jeg er ganske sikker på at programmering ikke er noe alle behøver å kunne, og bør være valgfag i stedet. teknologien blir stadig mer komplisert, men det blir stadig enklere å bruke den. Det er bekymringsverdig at arbeidsgruppen ikke har klart å redusere innhold og omfang i mattefaget. Mulig gruppen burde vært sammensatt bredere, med folk også fra arbeidslivet? Det «alle» må kunne er sannsynligvis ganske enkel og lite matematikk. Regneartene, statistikk, prosent og litt enkel brøk er vel det de fleste behøver.

  • Hei, og takk for kommentar. Oppfordrer deg til å spille inn på kjerneelementene i matematikk her. Alle innspill er viktige før neste samling. Da skal siste utkast av kjerneelementene være klare.

 4. Er i utgangspunktet ikke imot at programmering trekkes inn i matematikkfaget.
  Likevel er jeg redd for at det blir bare å lære ferdige algoritmer slik som ofte programmering etter hvert har blitt fordi mange program allerede er ferdig utviklet.
  Det tar i så fall bort helt forståelsen. Et eksempel er vel bruken av CAS i dag det det er viktigere at eleven kan å bruke kan enn at han behersker matematikken…

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her