Tusen takk – nå har vi oppsummert de 1500 innspillene vi fikk i arbeidet med å finne kjerneelementene i fagene. Dette viser at det er veldig mange som vil være med å bygge morgendagens skole – ned til minste kjerneelement.

Vi er takknemlige for alle innspillene vi har fått. Samtidig har dere også gitt oss noen store og utfordrende dilemmaer:

 • Mange av dere peker på at vi er på rett vei. Samtidig er det også mange som ønsker nye og viktige kjerneelementer inn. Dette er en krevende oppgave når vi nå skal prioritere.
 • I tillegg til tøffe prioriteringer, skal vi også vurdere hvordan de tverrfaglige temaene, ny overordnet del og de grunnleggende ferdighetene skal være en del av fagene. Det kan være utfordrende å rydde plass til dette når det allerede er så mye viktig som skal være med i hvert enkelt fag.

Vi har ingen enkle løsninger på disse dilemmaene, men alle tilbakemeldingene hjelper oss videre i arbeidet.

Under kan du lese oppsummeringen fra de ulike fagene.
Ønsker du å lese alle innspillene, finner du det under fagfornyelsen – andre runde innspill til kjerneelementer i skolefagene

God lesing!

Matematikk

Mange uttrykker tilslutning til kjerneelementene problemløsing og utforsking, modellering og anvendelser, resonnering og argumentasjon, representasjon og kommunikasjon og abstraksjon og generalisering. Kjerneelementet tall og tallforståelse, algebra, funksjoner og geometri, er det både noen som mener at dette punktet bør utvides slik at hvert kunnskapsområde blir et eget kjerneelement, mens andre mener at dette punktet ikke hører hjemme blant kjerneelementene i det hele tatt. I likhet med debatten i media, er det også ulike synspunkter på programmering og algoritmisk tenkning. Kan programmering inkluderes uten at det går på bekostning av dybdelæring? Og hva ligger bak begrepet algoritmisk tenkning? Og er det riktig å tone ned statistikk i matematikkfaget?

Les hele oppsummeringen fra matematikk

Musikk

Nærmere 80 instanser har gitt tilbakemeldinger på musikkfagets kjerneelementer i denne runden. Tilbakemeldingene viser at vi er på riktig vei. De aller fleste mener at de foreslåtte kjerneelementene er en riktig prioritering. Feltet gir ros for måten vi har fulgt opp det grundige læreplanarbeidet som er gjort tidligere og måten vi allikevel har fornyet faget på. I forrige runde konkluderte vi med at innspillene sprikte nokså mye, men at det likevel var bred enighet om vektleggingen av elevenes aktive musikerskap. I skisse nummer to forsøkte vi å gjøre beskrivelsene enklere og mer konkrete og å inkludere relevante musikkfaglige begreper.

Les hele oppsummeringen fra musikk

Naturfag

Mange er positive til utkastet, men samtidig er det også mange konstruktive tilbakemeldinger med forslag til forbedringer. Generelt kan man si at grunnskolene melder et ønske om å vektlegge det allmenndannende i naturfaget, mens videregående skoler legger større vekt på at naturfag skal forberede elevene til realfaglige programfag.
Les hele oppsummeringen fra naturfag

 

Samfunnsfag

Mange innspill til kjerneelementer i samfunnsfag peker på at det er behov for en tydeligere prioritering om faget skal ned i omfang sammenlignet med i dag. Det oppleves som utfordrende i et fag der også veldig mange temaer hører hjemme. Flere er ikke enige i nedprioriteringen av naturgeografi og privatøkonomi og at historiebevissthet er et eget kjerneelement også i grunnskolefaget. Gruppa ser dilemmaene ved slike prioriteringer og det er noe vi kommer til å diskutere videre på neste samling. Det er ulike meninger om de tre tverrfaglige temaene er egne kjerneelementer i samfunnsfag.

Les hele oppsummeringen fra samfunnsfag, geografi og historie

Kunst- og håndverk

I kunst- og håndverk er det jobbet mye med prioritering. Men hvordan prioritere tilstrekkelig? Gruppen har fått gode tilbakemeldinger på å løfte frem verkstedene, men får samtidig kritikk for at det blir lite plass til kunst og kulturhistorie. Her er det mange hensyn å ta.

Les hele oppsummeringen fra kunst- og håndverk

Engelsk

Med over 107 ulike uttalelser til engelsk jobber vi nå videre og prøver å flette inn tilbakemeldingene. Vi justerer skissen i tråd med mandatet vi har fått, føringene fra Utdanningsdirektoratet og alle gode innspill fra høringen. Tilbakemeldingene tyder på at de fleste er rimelig godt fornøyde med den andre skissen, men bemerker at språket må forenkles og forbedres.

Les hele oppsummeringen fra engelsk

Mat og helse

De fleste var positive til flere av kjerneelementene i mat og helse, særlig matlaging, helsefremmende kosthold, bærekraftig mathåndtering og mat og måltider som identitets- og kulturbærere, og til at den praktiske dimensjonen i faget er styrket. Samtidig uttrykte flere skepsis til sansing og entreprenørskap som kjerneelementer fordi det ville bli lite tid til fordypning og for krevende for et lite fag, og fordi elementene kan høre hjemme som deler i de øvrige kjerneelementene. En utfordring til gruppen videre er at det også var mange som fremhevet disse områdene som helt sentrale i faget.
Les hele oppsummeringen fra mat og helse

Arbeidslivsfag

Tilbakemeldingen bekrefter at arbeidslivsfag nærmer seg hva som er kjernen i faget. Særlig blir teknologi og partssamarbeidet fremhevet.  Likevel har de fått flere innspill på endringer som vil tas med videre i prosessen.
Les hele oppsummeringen fra arbeidslivsfag

Norsk

Det er relativt stor enighet, særlig i uttalelsene fra skoler og norsklærere, om at de seks kjerneelementene dekker det viktigste i faget. Samtidig er det mange som ønsker å bevare ulike faglige temaer som kjerneelementgruppa har foreslått å prioritere bort. Hvilke temaer dette er, varierer i stor grad, og det har kommet inn få konkrete forslag om hva som kan tas ut av faget i stedet. Høringssvarene gir dermed samlet sett ingen klare retningslinjer for å prioritere på andre måter enn det som kjerneelementgruppa har foreslått.

Innspillene til det konkrete innholdet i kjerneelementene på ulike årstrinn er mer samstemte, og flere har spilt inn at alle tekster bør leses med et kritisk, retorisk perspektiv på tekst og at fordypningsoppgaven bør bevares.

I tillegg tyder høringssvarene på av mange har tolket uttrykket språklig mangfold som flerspråklighet og etterlyser blant annet mer fokus på talemål. Med formuleringen språklig variasjon mente kjerneelementgruppa alle former for variasjon, både innad i og mellom språkene, deriblant dialekter, sosiolekter og gruppespråk. Dette skal presiseres i neste versjon av kjerneelementene.

Les oppsummeringen fra norsk

Norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede

Kjerneelementer i norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede får på den ene siden innspill på at det er positivt med et større fokus på språkenes egne premisser og på den andre siden spørsmål om økt harmonisering med norsk. Flere innspill støtter at funksjonell tospråklighet er et kjerneelement i begge fag.
Les oppsummeringen fra norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede

Grunnleggende norsk

I grunnleggende norsk er det relativt bred enighet om prioriteringen av kjerneelementer, men flere uttrykker et behov for ytterligere spesifisering. Andre innspill er blant annet at det det må komme tydeligere frem at grunnleggende norsk er et overgangsfag og at det i stor grad må sees i sammenheng med de øvrige fagene i skolen.
Les oppsummeringen grunnleggende norsk

Norsk for elever med samisk som 1. språk

I kjerneelementene i norsk for elever med samisk som 1. språk, har det vært noen innspill på at det ikke står at elevene skal lese tekster på både nynorsk og bokmål. Noen utfordringer fremover i arbeidet med kjerneelementene blir å finne ut hvordan man kan skape rom for i videregående opplæring.
Les oppsummeringen for elever med samisk som 1. språk

Fremmedspråk

Innspillene til kjerneelementer i fremmedspråk trekker i retning av kommunikasjon, interkulturell kompetanse og språklæring. Det er stor variasjon i innspillene når det gjelder digital fremtid som kjerneelement – en utfordring gruppen tar med i det videre arbeidet.

Les oppsummering fra fremmedspråk

KRLE

Arbeidet med å utvikle kjerneelementer til i KRLE er på rett vei. Samtidig har gruppen fått mange utfordringer videre. Hvordan bør kjerneelementene synliggjøre fagets rolle som kulturbærer? Hva er kristendommen og humanismens plass i faget – er dermed også i kjerneelementene? Hvordan skal kritisk tenkning komme til uttrykk i faget?

Les oppsummeringen fra KRLE

Kroppsøving

Kjerneelementene i kroppsøving får mange positive tilbakemeldinger på valg og prioritering. Det blir særlig fremhevet som positivt med mindre fokus på tradisjonelle idrettsaktiviteter og konkurranse. Men som gruppen selv sier det: Det mangler likevel ikke på forslag til forbedringer!  Det er for eksempel spilt inn at førstehjelp bør være en sentral del av faget, at innsats bør synliggjøres og at det er viktig at faget ikke blir teoretisert. I tillegg har det kommet ønske om å stille kjerneelementene i prioritert rekkefølge for å angi retning om tidsbruk.

Les oppsummeringen fra kroppsøving

Utdanningsvalg

Innspillene til utdanningsvalg viser at også her er det behov for å prioritere. På den ene siden viser tilbakemeldingene at en operasjonalisering av kjerneelementene gjennom de sju bestanddelene, orientering, muligheter, personlige valg, arbeidsliv, selvinnsikt og sosial kompetanse, synes relevante. På den annen side oppfattes beskrivelsen så generell at det vanskelig kan knyttes til utdanningsvalg. Bruken av begrepet «karriere» gir også delte tilbakemeldinger. Vi får også tilbakemelding om at begrepene «karrierelæring, selvinnsikt og personlige valg» er godt likt med anbefaling om at faget bør hete noe med «karriere». Generelt sett synes det som om «utdanningsvei, yrker og arbeidsliv» er det som tas best imot av de som har besvart høringen. Flere spiller også inn at strategier for karrierevalg gjennom livsløpet og fagovergripende kompetanser bør endres eller tas ut. Det oppfordres videre til å gi teknologi, innovasjon og entreprenørskap en sentral plass i faget.

Les oppsummeringen fra utdanningsvalg

Samisk

I andre runde kom det inn flere innspill til samisk som 1.språk og samisk som 2.språk enn det gjorde i første runde. Vi har dermed mer å jobbe ut i fra nå enn vi hadde etter første innspillsrunde. Innspillene vi har fått hjelper gruppen til å videreutvikle skissene.

 

9 KOMMENTARER

 1. Fint med en delvis åpen prosess! Men her mangler det en oppsummering for flere fag, blant annet for musikkfaget. Når kommer den?

 2. Er engelsk under fremmedspråk? Hvis ikke, hvor er oppsummeringen av dette faget?
  Under fremmedspråk er ikke regning som grf kommentert. Grunnen til dette?

  • Hei
   Nederst på denne siden finner du en begrunnelse for grunnleggende ferdigheter og regning: https://hoering.udir.no/Hoering/v2/162?notat=258

   Her står det blant annet:

   Sammenlignet med andre fag, er etter vår vurdering Å kunne regne som grunnleggende ferdighet underordnet de andre grunnleggende ferdighetene i faget Fremmedspråk. Dette understøttes også av sektorens innspill på 1. utkast til KE-elementer på dette punktet. Faget har få timer til rådighet, for eksempel bare 225 timer på hele ungdomstrinnet. Disse timene ønsker vi å bruke til å prioritere de øvrige grunnleggende ferdighetene, som alle er svært sentrale i faget.

   Hilsen Linda

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her