Etter at de 15 faggruppene delte sine første skisser til nye kjerneelementer i fagene har de nå mottatt innspill fra mange ulike hold. Her kan du lese litt om tilbakemeldingene musikkgruppa har fått.

Tusen takk for nyttige innspill!
Det var mer enn spennende å sende ut et første forsøk på skisse til kjerneelementer i musikkfaget på et så tidlig stadium i prosessen. Vi har fått mange konstruktive innspill og retter en stor takk til alle som har respondert via Utdanningsdirektoratet sine sider!

Den første skissen til kjerneelementer kom omtrent samtidig med at Overordnet del ble vedtatt. Overordnet del skapte store reaksjoner og musikkfaget har den siste tiden fått mye oppmerksomhet i mediene. Det er flott å se det store engasjementet!

For ordens skyld understreker vi at utformingen av Overordnet del og det å definere kjerneelementer for fagene er to ulike prosesser. Gruppa som arbeider med kjerneelementene må forholde seg til vedtatt Overordnet del, men har ikke vært med på å lage den.

Arbeidsprosessen i forkant
Vi var altså bedt om å definere «det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget, det mest betydningsfulle faglige innholdet elevene skal arbeide med i opplæringen». Et viktig mål for revideringen er å lage en læreplan med tydeligere sammenhenger. Vi valgte å starte med å legge skissen til kjerneelementene på et nokså overordnet nivå og foreslo å skape, å oppleve, å uttrykke og å reflektere og tenke kritisk. Vi baserte skissen delvis – som noen av dere også har kommentert – på Ludvigsenutvalgets arbeid (NOU 2015: 8 Fremtidens skole — Fornyelse av fag og kompetanser), hvor musikk legges fram som et eksempelfag, sammen med matematikk. (At musikk er eksempelfag her må ses som en anerkjennelse av musikkfaget og musikkfaglige aktørers evne til fagfornyelse!)

Innspillenes innhold og revidering av skissen
Feltets respons på den første skissen til kjerneelementer sprikte nokså mye. Det var allikevel bred enighet om én ting, nemlig vektlegging av elevenes aktive musikerskap. Noen mente det kunne komme enda tydeligere fram. Ellers var noen glade for mulighet til å reflektere og tenke kritisk i musikkfaget, mens andre uttrykte bekymring over at for mye teori i for stor grad åpner for lærere uten musikkfaglig kompetanse. Mange mente de foreslåtte kjerneelementene var dekkende for musikkfaget, men innspillene uttrykte også at det manglet tydelige og spesifikke musikkfaglige begreper. En del påpekte at kjerneelementene slik de var formulert i det første utkastet ikke ga godt nok rom for dybdelæring.

I det videre arbeidet forsøkte vi først å følge opp innspillenes konkrete forslag til kjerneelementer, i retning av å synge, å spille og å danse. Det viste seg imidlertid at å formulere kjerneelementene på denne måten gir for lite rom når en etter hvert skal utforme kompetansemålene i faget. Vår (foreløpige) konklusjon ble å være tydeligere på det fagspesifikke, men allikevel la kjerneelementene ligge på et noe overordnet nivå. Resultatet kan dere lese i skisse nummer to, hvor vi foreslår å utøve musikk, å lage musikk, å oppleve musikk og kulturell kompetanse som kjerneelementer. Når det gjelder dybdelæring gir det utøvende, det skapende, hvordan vi opplever musikken og kulturell kompetanse næring til hverandre, og det er når elevene aktiverer alle disse ressursene og oppdager forbindelsen mellom dem, at det multisensoriske apparatet for alvor settes i sving. På denne måten legger kjerneelementene til rette for dybdelæring.

Gi nye innspill!
Vi håper at dere har fortsatt diskusjonene over kaffekoppene på pauserommene og i andre fora og at dere vil gi like mange og konstruktive innspill på skisse nummer to, slik at vi sammen kan definere fruktbare, gode og hensiktsmessige kjerneelementer i musikkfaget!

1 kommentar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her