Etter at de 15 faggruppene delte sine første skisser til nye kjerneelementer i fagene har de nå mottatt innspill fra mange ulike hold. Her kan du lese litt om tilbakemeldingene naturfagsgruppa har fått.

De ca 120 kommentarene til kjerneelementene i naturfag har vært svært varierte. En del kommentarer er mer detaljerte og kritiske enn andre, og inneholder mange og gode forslag til endringer. I disse rådene finner kjerneelementgruppa nyttige og konkrete forslag som vi vil ta med i det videre arbeidet. Det har for eksempel kommet konkrete forslag til nye navn på kjerneelementer som vil bli vurdert videre. Det finnes noen gjennomgående kommentarer, for eksempel at entreprenørskap ikke er et kjerneelement i naturfaget, men i større grad en læringsstrategi som kan brukes i alle fag. Det er svært få eksempler på forslag til en ny innretning av faget, og ikke konkrete forslag til tema som skal tas ut. Det er flere som har kommentert temaet teknologi. Noen ønsker at teknologi skal være et eget fag, men dette er ikke gitt som mandat i denne omgangen. Teknologi vil fortsatt være en del i naturfaget.

2 KOMMENTARER

 1. OECDs «Skills-for-jobs»-analyse for Norge (juli 2017) viser bl.a. til økt behov i arbeidslivet for å kunne forstå og analysere komplekse sammenhenger, evne til problemløsing, håndtere usikkerhet og risiko, ha beslutnings- og kommunikasjonsevner. Dette er sentrale elementer som inngår i entreprenørielle aktiviteter og prosesser.

  De fleste fylkeskommuner har entreprenørskap som ett av flere satsingsområder. I vårt fylke er vi blant annet opptatt av å styrke entreprenørskapskulturen for å sikre tilvekst av nytt og bærekraftig næringsliv og opprettholde velferdsnivået i samfunnet. I offentlig sektor er det også et betydelig behov for å tenke nytt, slik at tjenestetilbudet i større grad kan tilpasses endringer og behov i befolkningen på en god og effektiv måte. Det er viktig at entreprenørielle prosesser og forståelsen av entreprenørskap stimuleres i alle utdanningstrinn, bl.a. ved at

  • entreprenørskapsfokuset i skolen styrkes, særlig i forhold til å tenke helhet, se muligheter og tenke løsninger
  • de unge må gis innsikt, metoder og verktøy til å mestre en framtid som endrer seg raskere enn tidligere
  • skolen må sette elevene i stand til å håndtere nye situasjoner som oppstår og utfordringer som det ikke finnes noe fasitsvar på.
  • entreprenørskapskompetanse gir ungdommene forutsetninger til å utnytte egne ressurser og samarbeide med andre om muligheter og løsninger

  Hvilke andre fag i læreplanene stimulerer til dette?

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her