Vi takker for alle innspill som har kommet! Vi leser alle kommentarer med stor interesse og gleder oss over at så mange følger oss og ser utviklingen fra første skisse. Med over 107 ulike uttalelser til engelsk jobber vi nå videre og prøver å flette inn tilbakemeldingene. Vi justerer skissen i tråd med mandatet vi har fått, føringene fra Utdanningsdirektoratet og alle gode innspill fra høringen.

Tilbakemeldingene tyder på at de fleste er rimelig godt fornøyde med den andre skissen, men bemerker at språket må forenkles og forbedres. Flere mener at kjerneelementet «Språklæring» bør prioriteres tydeligere, og noen ønsker at det integreres i kjerneelementet «Kommunikasjon og samhandling». Barneskoler ber om at kjerneelementene ikke må bli for omfattende, og minner om at timetallet på barnetrinnet er lavt.

Nå går vi inn i siste fase av arbeidet. Vi tar med oss alle innspill for å kunne prioritere innhold i faget slik at vi kan ferdigstille et forslag til kjerneelementer i engelsk.

3 KOMMENTARER

 1. Innspill kompetansemål i engelsk

  Kompetansemål etter 2. årstrinn

  Kultur, samfunn og litteratur:
  – ta del i og oppleve barnekultur fra engelskspråklige land gjennom å bruke ord, bilder, musikk og bevegelse.
  – gi uttrykk for egne opplevelser av engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger.
  Forslag:
  Samle kompetansemålene under ett, med ordlyden:
  – ta del i og oppleve engelskspråklig barnekultur gjennom rim, regler, sanger, bevegelser, eventyr og fortellinger.
  Vår mening er at kompetansemålet blir ivaretatt da mye her var gjentakelser med annen ordlyd. Har prioritert ordlyden ta del i og oppleve over gi uttrykk for da vi mener det er mer overkommelig for alle elever etter 2. trinn å ta del i og oppleve noe heller enn å gi uttrykk for det.

  Kompetansemål etter 4. årstrinn

  Skriftlig kommunikasjon:
  – bruke digitale verktøy for å hente ut informasjon og eksperimentere med å skape tekst
  Forslag:
  Stryke hele kompetansemålet, med begrunnelse i at dette kommer inn under den grunnleggende ferdigheten digitale ferdigheter.

  Kompetansemål etter 7. årstrinn

  Skriftlig kommunikasjon:
  – bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler for å finne relevant informasjon og lage ulike typer tekster.
  Forslag:
  Stryke hele kompetansemålet, med begrunnelse i at dette kommer inn under den grunnleggende ferdigheten digitale ferdigheter.

  Kompetansemål etter 10. årstrinn

  Språklæring:
  – identifisere vesentlige språklige likheter og ulikheter mellom engelsk og eget morsmål, og bruke dette i egen språklæring.
  Forslag:
  Stryke hele kompetansemålet, se oss ferdige med dette etter 7. trinn. Vår oppfatning er at elevenes kompetanse når de kommer til ungdomstrinnet går utover dette. Et annet argument er at morsmål kan være alle verdens språk og at vi som engelsklærere ikke har mulighet til å vurdere dette kompetansemålet når en elev har et morsmål ukjent for oss. Har merket oss at dette er et av områdene som gjentas i andre skisse til kjerneelementer i engelsk, likevel er vårt forslag at dette ikke trenger oppta tiden på ungdomstrinnet.

  Muntlig kommunikasjon:
  – vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker.
  Forslag:
  Stryke hele kompetansemålet. Vår oppfatning er at dette er innebefattet under kompetansemålene «uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset formål og situasjon» og «bruke sentrale mønstre for uttale, intonasjon, ordbøying og ulike setningstyper i kommunikasjon».

  Skriftlig kommunikasjon:
  – vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker.
  Forslag:
  Stryke hele kompetansemålet. Vår oppfatning er at dette er innebefattet under kompetansemålene «forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner» og «bruke sentrale mønstre for rettskriving, ordbøying, setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst».

  Skriftlig kommunikasjon:
  – bruke digitale verktøy og formkrav for informasjonsbehandling, tekstproduksjon og kommunikasjon.
  Forslag:
  Stryke hele kompetansemålet, med begrunnelse i at dette kommer inn under den grunnleggende ferdigheten digitale ferdigheter.

  Skriftlig kommunikasjon:
  – kjenne til personvern og opphavsrett og velge og bruke innhold fra forskjellige kilder på en etterprøvbar måte.
  Forslag:
  Samkjøre målet som går på kildehenvisninger i engelsk og i norsk. Slik målene står i dag oppleves kravene for kildebruk strengere i engelsk enn i norsk, mye grunnet ordlyden hensiktsmessig i norsk. I norsk står det nå slik:
  – integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig.

  Kompetansemålet etter 7. trinn under Kultur, samfunn og litteratur

  – lese engelskspråklig barne- og ungdomslitteratur og samtale om personer og innhold
  Forslag:
  Bevare dette på mellomtrinnet, som nå. Integrere ordet lese på ungdomsskolen. Forslag om å legge det til under dagens mål:
  – drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra engelskspråklige land.
  Forslag om å endre overnevnte mål til:
  – lese og drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra engelskspråklige land.
  Begrunnelse for dette er at vi alle mener litteratur er sentralt for både utvikling av ordforråd i engelsk og gir et unikt innblikk i levesett, omgangsformer og kultur i engelskspråklige land.

  Annet

  Gjennomgående i kompetansemålene finner vi under muntlig kommunikasjon ordlyden lytte- og talestrategier. Vi lurer på hva som egentlig legges i dette? Lese- og skrivestrategier finner vi mer åpenlyst, men sliter med å komme på hva lytte- og talestrategier kan være.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her