Vi har igjen fått en rekke tilbakemeldinger fra skoler, universiteter, organisasjoner og enkeltpersoner som er til stor nytte for oss i arbeidet med kjerneelementene. Det har også være noen tilløp til offentlig debatt om dette som vi har merket oss. Dessuten har vi fått en del innspill fra lærere som er i en referansegruppe.

Flertallet mener vi er på rett vei

Mange synes det nye utkastet inneholder en rekke forbedringer og det er knapt noen som uttrykker at vi går i helt feil retning. Det er viktig for oss. Når det gjelder hvilke kjerneelementer som er viktigst, er det ikke overraskende at flere ulike syn kommer fram.

Mange mener at kunnskapselementene er for utydelige og at forholdet til fagets etablerte temaområder er uklart. Når dette kobles sammen med spørsmål om prioriteringer og progresjon, ser vi at det er mer å gjøre, men vi aner også at noen ønsker et detaljnivå som først kan bli tydelig i selve læreplanen. En del oppfatter vårt forslag om eksemplarisk undervisning som uklart. Det samme gjelder det vi hittil har sagt om progresjon og det hevdes av flere at utkastet fortsatt er for akademisk i språkbruken. Det finnes også en del innvendinger mot vår vektlegging av kritisk tenkning, som er blitt oppfattet som religionskritikk. Det var ikke meningen, men er til ettertanke når det gjelder formuleringer.

Vi har fått tydelige innvendinger som peker på at det fortsatt mangler en klargjøring av hva som er dette fagets spesielle rolle når det gjelder formidling av og forståelse for kulturarven. De som tar opp dette er særlig opptatt av at kristendommens plass i dette bildet ikke er i samsvar med lovverk og overordnet del. Det finnes andre som peker på det samme når det gjelder humanismen. Andre er mer tilfredse med våre forslag.
Uansett er dette viktig å arbeide mer med i siste fase. Det kan også se ut som om noen oppfatter utkastet vårt slik at vi ikke er så opptatt av at faget skal gi forståelse for at religioner og livssyn er uttrykk for menneskers personlige tro, og livsmening. I så fall har vi ikke klart å formidle det vi har ønsket og må se på formuleringene på nytt.

Når det gjelder forholdet til tverrgående tema, grunnleggende ferdigheter og overordnet del har vi fått en rekke konstruktive innspill, men også mye ros.

2 KOMMENTARER

  1. Eit av kjerneelementa blei i 2. høyringsrunde endra frå «faget skal bidra til at elevene får forståelse for religioner og livssyn som sammensatte og omdiskuterte fenomener» til «utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder» kvifor er dette endra? Er det berre ei forkorting, eller er også den meir kritiske metoden i første utkast nedtona?

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her