Først og fremst vil vi takke for mange gode og konkrete innspill.

Vi vil kategorisere denne oppsummeringen etter spørsmålene som ble stilt og peke på veien videre helt avslutningsvis. Allikevel tillater vi oss å tolke svarene litt overordnet først. En del av svarene peker på at vi oppfattes som svært akademiske i våre formuleringer, noe som kan skape avstand til mottakere. Videre påpekes det at vi vil veldig mye med faget, såpass mye at det umulig kan være mulig å nå alt innenfor de timerammer faget er underlagt. Samtidig opplever vi å få tilslutning for å være ambisiøse og får støtte for enkeltelementer.

Har skissen rette prioriteringer?

På den ene siden viser tilbakemeldingene at en operasjonalisering av kjerneelementene gjennom de sju bestanddelene, orientering, muligheter, personlige valg, arbeidsliv, selvinnsikt og sosial kompetanse, synes relevante. På den annen side oppfattes beskrivelsen så generell at det vanskelig kan knyttes til utdanningsvalg.

Bruken av begrepet «karriere» gir også delte tilbakemeldinger hvor det advares mot at begrepet kan være unorsk og fremmed for mange, og vi anbefales å ha mindre fokus på karriere. Vi får også tilbakemelding om at begrepene «karrierelæring, selvinnsikt og personlige valg» er godt likt med anbefaling om at faget bør hete noe med «karriere».

Det er også påpekt at vi må bestrebe oss på å få til et «utenfra og inn»-perspektiv, holde fokus på muligheter elever har uavhengig av kjønn og ulike systematiske mekanismer, gi eleven mulighet til å få erfaringer for livet og kontakt med yrkeslivet.

Hva er de mest sentra kjerneelementene i faget med utgangspunkt i skissen, hva må inn og hva skal ut?

Generelt sett synes det som om «utdanningsvei, yrker og arbeidsliv» er det som tas best imot av de som har besvart høringen, og kan benyttes for at elever kan ta informerte utdanningsvalg.
Det synes som et felles råd fra de som har besvart dette spørsmålet å ta ut, eller endre, «strategier for karrierevalg gjennom livsløpet» og «fagovergripende kompetanser». Først og fremst pekes det på at disse er veldig akademiske og vanskelig for mottaker å identifisere seg med. Det advares også om at «strategier for karrierevalg gjennom livsløpet» kan bli for normativt og gi uttrykk om for høye krav til ungdommen.
Avslutningsvis oppfordres det til å gi teknologi, innovasjon og entreprenørskap en sentral plass.

Ivaretar skissen de tverrfaglige temaene?

Bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring er tverrfaglige temaer som faget skal ivareta på en relevant måte.

Vi tolker innspillene som at skissen i hovedsak ivaretar de tverrfaglige temaene, og det påpekes at fagets natur gjør Utdanningsvalg godt egnet for tverrfaglig arbeid. Samtid oppfattes forslagene i skissa som veldig omfattende til tross for at det ikke brukes mange ord. Anbefalingen er en spissing av formuleringene samtidig som kjønnsperspektivet i utdanningsvalg ivaretas. Det påpekes også at hvordan tverrfagligheten operasjonaliseres, praktiseres på den enkelte skole, er det springende punktet for faget.

Hvordan ivaretar skissen de grunnleggende ferdighetene?

Lese, skrive, regne, muntlig og digitale ferdigheter er definert som grunnleggende. Hvordan disse ferdighetene ivaretas vises det til at digitale ferdigheter kan være hvordan en benytter internett til å finne jobb, både gjennom filtrerte søk og synliggjøring av seg selv gjennom sosiale medier. I dette ligger det også at elevene må lære kildekritikk.

Integrering av verdigrunnlag for skolen i Utdanningsvalg

Ny overordnet del beskriver verdigrunnlaget for skolen, og skal integreres tydeligere i fag, og det er spurt hvordan Utdanningsvalg sin skisse ivaretar dette.

Identitet og kulturelt mangfold samt kritisk tenkning trekkes frem som svært relevante for Utdanningsvalg. I forlengelsen av dette oppfordres det til at dette også tydeliggjøres i større grad gjennom kjerneelementene.

Veien videre

Disse tilbakespillene tar vi med oss i det videre arbeidet og vil jobbe for å bruke et språk som er lettere tilgjengelig. Kjerneelementene må også spisses og vi må bli tydeligere på hva som er kjerneelement og hva som kan være kompetansemål og undervisningsmetodikk i fremtidig arbeid.

1 kommentar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her