Utdanningsvalg er et interessant fag. Det skal, ifølge læreplanen, bidra til at elevene oppnår kompetanse i å treffe karrierevalg som er basert på elevenes ønsker og forutsetninger. Faget skal bidra til å gi elevene en forståelse for betydningen av utdanning, arbeidsdeltakelse og livslang læring. Faget skal gi kunnskaper om hva forskjellige utdanningsveier kan føre fram til, og gi innsikt i et arbeidsmarked i endring. Valg av utdanning og yrke skal dermed være på den enkeltes premisser, samtidig som elevene skal utvikle en forståelse av hvorfor vi arbeider, og at det å være i arbeid er til det beste både for den enkelte og for samfunnet vi lever i.

Valg her og nå og utvikling av mestringsstrategier

Videre har læreplanen i seg et spennende paradoks knyttet til det å vite hva en skal velge. På den ene siden skal faget bidra med en faktisk kunnskap om tilgjengelige utdanningsveier og hvor disse fører hen. På den andre siden skal faget tematisere et arbeidsliv i endring, herunder at det å vite helt sikkert hva en kan bli vil være vanskelig, og at det å velge om igjen gjennom livsløpet mest sannsynlig vil være regelen mer enn unntaket i framtidens arbeidsliv. Om dette nye arbeidslivet skriver Lingås og Høsøien i innledningen til sin bok Utdanningsvalg – identitet og danning: «Karrierevalg i vår tid følger ikke de mønstrene som tidligere generasjoner var vant til… Radikale endringer i næringsstrukturen og høye kompetansekrav til all arbeidskraft gir oss et samfunn med fokus på risiko og muligheter. Omstillinger kreves oftere enn før. For ungdom som skal velge sin framtid, har derfor utdanningsvalg og yrkesvalg en sentral plass i utdanningsløpet»
Med et slikt bakteppe mener vi at faget er noe mer enn valg av utdanningsprogram. Igjen med referanse til Lingås og Høsøien:

 «Ungdommenes valg handler om noe mer. De skal finne seg selv, forme sin identitet ut fra verdier og interesser. De skal evne å se seg selv som sosialt og kulturelt aktive samfunnsborgere. Opplæringslovas danningsmål er derfor helt sentrale og skal gjennomsyre alle fag – også utdanningsvalg som fag. Ungdommene skal gjøre livsvalg like mye som utdannings- og yrkesvalg.»

Dybdelæring – også i Utdanningsvalg

Et viktig siktemål med fornyelsen av Kunnskapsløftet er å bidra til en dreining mot større grad av dybdelæring. Ludvigsen viste i en presentasjon 31. august 2017 til at det er en klar sammenheng mellom tiden man bruker på et gitt tema, og i hvor stor grad læringsaktiviteten fører til varig læring. Samtidig må det være en logisk pedagogisk sammenheng mellom temaene som tas opp, og disse sammenhengene må kommuniseres til elevene. Samme konklusjoner finner en også i forskning knyttet til effekten av ulike former for utdannings- og yrkesveiledning. Et annet sentralt punkt i sistnevnte forskning er at elevene må gis anledning til å oppleve, erfare og utforske. Her er ulike former for utprøving et sentralt virkemiddel. Samtidig må det gis rom for en refleksjon rundt de erfaringer en gjør seg, både som del av fagets undervisningsopplegg og gjennom det en kan kalle hverdagslæring.

Arbeidet til kjerneelementgruppa for Utdanningsvalg så langt, kan derfor oppsummeres på følgende vis:
– Fokus på både det forestående valget av utdanningsprogram i videregående skole og utvikling av kompetanser for å mestre og delta aktivt i framtidig arbeids- og samfunnsliv.
– Elevene må gis anledning til å oppleve, erfare og utforske seg selv og sine muligheter gjennom praktisk og konkret utprøving, og samtidig få rom til å reflektere over hva de nye erfaringene kan bety for dem selv.
– For å oppnå dette bør arbeidet med faget i stor grad være basert på tverrfaglige læringsaktiviteter, både gjennom integrerte opplegg med andre fag i skolen og gjennom et tett samarbeid med andre skoleslag, bedrifter og organisasjoner utenfor skolen.

Litteratur
Haug, E.H. (2017). Kvalitet i norske skolers karriereveiledning – i spennet mellom storsamfunnets behov og elevenes autonomi. Doktorgradsavhandling. Høgskolen i Innlandet, Lillehammer.
Hughes, D., Mann, A., Barnes, S.A., Baldauf, B. & McKeown, R. (2016). Careers education: International literature review. Warwick Institute for Employment Research.
Kleppestø, K.H. & Jåstad, R.R. (2017). Utdanningsvalg. Karrierelæring og Livsmestring. Bergen: Fagbokforlaget.
Lingås, L.G & Høsøien, U. (red.) (2016). Utdanningsvalg – identitet og danning. Oslo: Gyldendal Akademisk.

2 KOMMENTARER

  1. På ungdomsskolen var jeg så heldig å få ha faget entreprenørskap en gang i uka et helt semester. Gjennom arbeidet med elevbedriften lærte jeg mye om meg selv, hvordan man jobber med andre i grupper og hvordan en bedrift fungerer på generell basis. Uten denne erfaringen ville jeg mest sannsynlig ikke hatt noen anelse om hvilken studieretning jeg skulle ha tatt. Mest sannsynlig ville jeg valgt en helt feil retning enn det jeg har valgt i dag. På grunn av arbeidet med elevbedriften skjønte jeg i 3 klasse på vgs at det var innenfor økonomi og administrasjon jeg ville studere. Jeg hadde kun realfag på vgs, men valgte NHH og Bergen fremfor hva jeg egentlig hadde sett for meg – noe som mest sannsynlig ville vært Trondheim og NTNU. Grunnlaget for valget mitt var at jeg innså hvor gøy min rolle som økonomiansvarlig i elevbedriften hadde vært for meg. Arbeidet med elevbedriften ga meg økt motivasjon til å jobbe med skole og har vært en sterk bidragsyter til å se hvilke muligheter arbeidsmarkedet kan gi oss elever/studenter.

    Derfor håper jeg det nevnes i den nye læreplanen eksplisitt at «elevbedrift» kan brukes som en metode i entreprenørielt arbeid i faget på skolen. Entreprenørskap og arbeidet med elev- og ungdomsbedrift er noe jeg unner alle skoleelever å få oppleve. Det er en glimrende, og personlig mener jeg at det er en av de viktigste metodene til å få selvinnsikt, finne sine egne verdier og hvilke interesser man har.

  2. Hei og takk for et flott innspill i arbeidet med å gjøre faget Utdanningsvalg mer relevant og fremtidsrettet.
    Din erfaring med faget har bidratt til at du har gjort et godt karrierevalg og vi håper du lykkes med de valgene du har gjort.

    Vi tar med oss innspillet ditt til arbeidsgruppen som skal jobbe videre med å gjøre faget bedre. Vi håper at flere unge skal få den gode opplevelsen som du har fått og baserer sine karrierevalg på kunnskap og erfaring.
    Hilsen kjerneelementgruppa for Utdanningsvalg

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her