_POP4726_udir_maridalen«Hva skal være det viktigste i fagene?» spurte vi – og fikk inn 1200 svar. Nå har vi lest gjennom og startet refleksjonen rundt innspillene vi har fått.

Vi er veldig takknemlige for alle tilbakemeldingene og dette er til stor hjelp for oss. Denne uka har vi hatt en samling der innspillene vi har fått har vært et viktig bidrag for det videre arbeidet. Vi har fått tilbakemeldinger som viser at vi er på rett vei og synspunkter på ting vi må jobbe mer med.

Under har noen av faggruppene oppsummert tendensen i innspillene vi har fått inn. God lesing!

Utdanningsvalg

Vi var veldig spente på hvordan våre tanker skulle mottas av alle, og vi er lettet over at så mange uttrykker at vi er på god vei. For det er jo det vi er, på vei, sammen med alle dere som bidrar. På denne måten hjelper dere oss å holde fokus i et til tider litt uoversiktlig landskap.

Det er fint å se at så mange mener at vi har fått frem viktige kjerneelementer. «Å utvikle gode strategier for å mestre ulike valg gjennom livsløpet, for eksempel valg av utdanning, yrke og livsform» er det kjerneelementet som vi forståelig nok, har fått flest tilbakemeldinger på. Noen har foreslått å forandre navnet til «Selvinnsikt og endringskompetanse», mens andre foreslår rett og slett «valgkompetanse» Dette er nok det kjerneelementet som har vært mest diskutert i arbeidet i gruppa, og som det må jobbes godt med videre fremover.

Les hele oppsummeringen fra Utdanningsvalg

 

Matematikk

Det temaet som opptar flest, er innføring av programmering som del av matematikkfaget. Selv om responsen ikke er entydig, er det gjennomgående sterk motstand mot denne ideen. Mange understreker at de er for innføring av et eget programmeringsfag (gjerne kombinert med teknologi), men at det ikke er rom for programmering i matematikkfaget innenfor dagens rammer.
Et annet tema mange tar opp, er at de ikke kan se at stoffmengden er redusert i forhold til gjeldende læreplan. Det er imidlertid svært få forslag til hva som kan fjernes eller reduseres.
Les hele oppsummeringen fra matematikk her

KRLE

Oppsummert kan vi sa at mange er fornøyde, men at det også er en del kritiske innspill som vi vil ta med oss videre i arbeidet. Noen av innspillene gir helt konkrete forslag til formuleringer, andre innspill er mer å regne som filosofiske betraktninger om faget. Mange har kommentert at kunnskapen mangler i kjerneelementene, og at punktene med innholdskomponenter er altfor omfattende. Det er vi enige i. Den vanskeligste jobben vi har er å begrense kjerneelementene slik at dybdelæring kan gjennomføres på bekostning av en altfor bred og detaljert tilnærming. I tillegg er det mange innspill fra ulike interessegrupper som ønsker mer vekt på deres spesifikke områder. Vi kommer til å ta disse med oss inn i diskusjonene, men kan nok ikke oppfylle alle gruppers ønsker. Da vil vi ende opp med utrolig mange kjerneelementer.

Les hele oppsummeringen fra KRL her

Norsk

Kjerneelementgruppa i norsk ønsker å takke alle som har kommet med innspill til førsteutkastet. Innspillene går på mye forskjellig. Det er særlig to hovedtendenser vi vil trekke frem. For det første etterlyser flere en presisering av at vi i Norge har de to skriftlige målformene nynorsk og bokmål. Vi tar med oss denne tilbakemeldingen og legger dette inn i utdypningen av kjerneelementene. For det andre etterlyser flere et mer språkhistorisk perspektiv. Kjerneelementgruppa har et ønske om at elevene ved å ta utgangspunkt i sin egen samtid skal forstå hvorfor språksituasjonen er som den er. Det vil nødvendigvis også innebære at elevene undersøker den historiske bakgrunnen for dagens språksituasjon.

Les hele oppsummeringen fra norsk

Naturfag

Kommentarene til kjerneelementene i naturfag har vært svært varierte. En del kommentarer er mer detaljerte og kritiske enn andre, og inneholder mange og gode forslag til endringer. Vi har fått mange nyttige og konkrete forslag som vi vil ta med i det videre arbeidet. Det har for eksempel kommet konkrete forslag til nye navn på kjerneelementer som vil bli vurdert videre. Det finnes noen gjennomgående kommentarer, for eksempel at entreprenørskap ikke er et kjerneelement i naturfaget, men i større grad en læringsstrategi som kan brukes i alle fag. Noen ønsker at teknologi skal være et eget fag, men dette er ikke gitt som mandat i denne omgangen. Teknologi vil fortsatt være en del i naturfaget.

Les hele oppsummeringen fra naturfag

Fremmedspråk

Mange har engasjert seg og bidratt med nyttige innspill, ønsker og synspunkter. Flertallet vurderer at vi er på rett vei, mens andre er mer kritiske. Noen påpeker at dagens læreplan allerede omfatter det meste i forslaget. Flere trekker fram det kommunikative som det overordnede i fremmedspråk. De ulike ferdighetene i faget, snakke, skrive og lese, samt kulturkompetanse, oppfattes som sentrale elementer, og flere ønsker å knytte faget sterkere opp mot Det europeiske rammeverket for språk. Det er også uttrykt en bekymring for at dybdelæring kan bli utfordrende uten at faget får høyere prioritet i skolen.

Les hele oppsummeringen fra fremmedspråk

Mat og helse

En stor takk til alle som har gitt faglige, gjennomtenkte og inspirerende innspill til førsteutkastet av kjerneelementer i mat og helse. De aller fleste uttrykker at forslagene til kjerneelement styrker den praktiske dimensjonen i faget, og inneholder det faget bør være, i en prioritert rekkefølge. Flere antyder likevel at det er for mange kjerneelementer, og at noen av dem er utydelige. Andre trekker frem at læring av grunnleggende matlaging i et helsefremmende og bærekraftig perspektiv er omfattende. Å utvikle slike ferdigheter krever ikke bare praktisk arbeid med råvarer og redskap, men også praktisk trening i kritisk, kreativ tenking og handling.

Les hele oppsummeringen fra mat og helse

Arbeidslivsfag

Takk for alle innspill til første riss til kjerneelementer i arbeidslivsfag. Det som tydeligst går igjen i innspillene er et ønske om at arbeidslivsfag skal gi eleven en opplevelse av skaperglede, engasjement og utforskertrang. Det stiller vi oss bak. Faget må legge til rette for mestring og utfordringer på praktiske arenaer og bør oppmuntre til samarbeid med videregående opplæring, næringsliv og elevens hjem. Den kompetansen eleven får i arbeidslivsfag må være unik for faget slik at det blir et attraktivt fag som gir eleven en kompetanse som kan brukes inn i framtida. Tilbakemeldingene sier også oss at det må legges tydelig innhold i de begrepene som brukes i beskrivelsen av kjerneelementene. Det tar vi med oss videre. Vi håper at mange følger arbeidet vårt og engasjerer seg i neste innspillsrunde. Vi vil gjerne høre enda flere stemmer fra elever, praktiserende lærere, skoleeier og arbeidslivet for øvrig.

Les hele oppsummeringen fra arbeidslivsfag

Engelsk 

Det har kommet inn mange gode og konstruktive innspill på den første skissen til kjerneelementer i engelsk. Svært mange er enige i at kommunikativ språkkompetanse er et sentralt element. Når det gjelder momenter som bør tydeliggjøres i skissen, peker flere på at:

  • språket må gjøres mer forståelig;
  • begrepet «Generell kompetanse» er for vagt
  • det kommer ikke tydelig nok frem hvordan danningsaspektet skal ivaretas
  • skissen sier lite om innhold
  • begynneropplæringsaspektet er ikke synlig nok

I arbeidet med kjerneelementene er vi bedt om å definere «det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget, det mest betydningsfulle faglige innholdet elevene skal arbeide med i opplæringen». Vi ønsker oss nå flere innspill om hva som bør prioriteres i engelskfaget, særlig fra barnetrinnet og voksenopplæringen.

Les hele oppsummeringen fra engelsk

kunst og håndverk

Vi fikk svært positive tilbakemeldinger på at vi forankrer fagets kjerneelementer til praktisk skapende arbeid i verkstedene. Men vi fikk spesielt kritikk for hvordan kunstneriske prosesser, tegning, estetiske erfaringer og refleksjon over samtiden og kunst- og kulturhistorisk kontekst er for nedtonet.  Tilbakemeldingene har vi tatt med oss i det videre arbeidet.

Les hele oppsummeringen fra kunst og håndverk

 

Musikk

Feltets respons på den første skissen til kjerneelementer sprikte nokså mye. Det var allikevel bred enighet om én ting, nemlig vektlegging av elevenes aktive musikerskap. Noen mente det kunne komme enda tydeligere fram. Ellers var noen glade for mulighet til å reflektere og tenke kritisk i musikkfaget, mens andre uttrykte bekymring over at for mye teori i for stor grad åpner for lærere uten musikkfaglig kompetanse. Mange mente de foreslåtte kjerneelementene var dekkende for musikkfaget, men innspillene uttrykte også at det manglet tydelige og spesifikke musikkfaglige begreper. En del påpekte at kjerneelementene slik de var formulert i det første utkastet ikke ga godt nok rom for dybdelæring.

Les hele oppsummeringen fra musikk

 

Det er ikke alle faggruppene som har oppsummert innspillene, men du kan du lese alle innspillene vi har fått her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her